Hent inn tiår med erfaring til ditt styre

iStyrelsen tilbyr et bredt spekter av rådgivingstjenester relatert til eierstyring og selskapsledelse. Med formål å bidra til verdiskapende styrearbeid tilbyr iStyrelsen egenutviklede tjenester som styreevaluering, styrekurs og deltakelse i eksklusive styrenettverksgrupper. Vi tilbyr også styreforsikringer og elektronisk styrerom gjennom våre samarbeidspartnere.

CORPORATE GOVERNANCE – EN ARBEIDSBETINGELSE FOR STYRET

Programdirektør for Styreopplæring i iStyrelsen

Det er de store bedriftskrisene internasjonalt, tilbake på starten av 2000-tallet, særlig Enron og Parmalat, som har gitt begrepet et bredt og vesentlig innhold, og avgjørende relevans.

For eksempel omfatter begrepet corporate governance alt fra sentrale forhold som ”finansiell rapportering” og ”revisjonskomité”, til ”den menneskelige siden av corporate governance” eller ”the human side of Corporate Governance”. Kjernen i Corporate Governance begrepet er forholdet mellom eiere, styret og den daglige ledelse, og dermed også på rammene for hva den daglige ledelse skal eller kan gjøre.

Les mer

Rolleforståelse i styresammenheng

Styretips: Når skal de forskjellige roller i styrekollegiet bekles av forskjellige personer?

Hvis ingen egentlig vet hva som er den enkeltes rolle, blir ting uoversiktlig og ting kan lett skli ut.

I denne artikkelen settes fokuset på roller og rolleforståelse i styresammenheng.

Det er styret selv som må ta en egen gjennomgang av roller og rolleforståelse, slik dette bør avklares i det enkelte styret. Her gis et bakgrunnsteppe for hvorfor det er av betydning at den enkelte styrerepresentant har en forståelse av både sin egen rolle og andres roller i styresammenheng, og hva det dreier seg om.

Les mer

Styreleders oppgaver og styringsverktøy

Programdirektør for Styreopplæring i iStyrelsen

Styrearbeidet er personlig, og enhver må påse selvstendig behandling. Styret er også et kollegium og en gruppe. Denne gruppen ledes av styreleder, og det er viktig at styreleder utøver ledelse.

En styreleder kan ha akseptert dette vervet ut fra forskjellige årsaker. Vedkommende kan være eier eller medeier i det selskapet det gjelder, ha en profesjon ellers som tradisjonelt er ansett å ligge nært opptil det å kunne inneha et styreverv, som for eksempel ingeniør, advokat, siviløkonom, eller markedsfører, eller være forespurt fordi eier har tillit til vedkommende, være forspurt i kraft av sin bransjekunnskap eller lederstilling et annet sted, og så videre. Det kan dermed være en rekke årsaker til at en person som sitter som styreleder, faktisk er virksomhetens styreleder.

Les mer

STYREROLLEN – La 2020 bli året du blomstrer i styrerollen

 

Programdirektør for Styreopplæring i iStyrelsen

Styrets rolleforståelse og rolleutøvelse i praksis, er vesentlig i verdiskapende og bærekraftig styrearbeid. Styret tiltar seg selv sin rolle i lys av et sett med arbeidsbetingelser, herunder lover, og med fokus på hva som prioriteres som ønskede resultater av styrets arbeid og innsats. Styrets plikter og oppgaver er rimeligvis med å gi styrearbeidet innhold. Formen på styrearbeidet, herunder hvorvidt styret arbeider etter årsplaner, hvor ofte og hvordan styremøtene gjennomføres, etc. og dermed også styreleder selv, samt styre som gruppe, danner en ramme for styrearbeidets innhold.

Les mer

Invitasjon til STYRELEDERKURS: Profesjonell styreledelse i praksis

Styreevaluering

Verdiskapende og bærekraftig styrearbeid krever god styreleder

Kvalifiserte styreledere er den viktigste forutsetningen for verdiskapende og bærekraftig styrearbeid. Styrelederkurset har til hensikt å kvalifisere styreledere til en effektiv, betryggende og verdiskapende styreledelse.

Målgruppen for styrelederkurset er personer med noe styreerfaring som ønsker å bli godt kvalifiserte styreledere. Kurset vil også være nyttig for styremedlemmer generelt, samt bedriftseiere, daglig ledere og styresekretærer.

Les mer

Grunnleggende styrekurs og videreutvikling (Board Performance programmet)  innen verdiskapende styrearbeid. Du øker din styrekompetanse og du utvider ditt nettverket.

Styrekompetanseutvikling gjennom styrenettverksgrupper innenfor fortrolige rammer og med faglig tilrettelegging av en iStyrelsen-partner som fasilitator.

Evaluering av styrets kompetansesammensetning, styrets arbeidsform, styrets bidrag til verdiskapingen, styrets kontroll og tilsyn med virksomheten, og styrets egenutvikling.

Utover de konkrete tjenestene som er beskrevet ovenfor, tilbyr iStyrelsen rådgivning innen problemstillinger og temaer hvor kundene har behov for assistanse. Bl.a. kan dette være i tilknytning til tilpassede styrekurs (bedriftsinterne eller individuelle en-til-en), utarbeidelse av eierstrategi for et selskap eller vurdering av behov for kompetanse og andre egenskaper i et styre, og/eller assistanse ved rekruttering av nye styremedlemmer.

iStyrelsen er imidlertid svært opptatt av integritet i sine leveranser, og tilbyr derfor normalt ikke rekruttering av styremedlemmer, når dette kan komme i interessekonflikt med å tilby styreevaluering.

Gjennom samarbeidet med AWN kan iStyrelsen anbefale kundene å få rekruttert styremedlemmer i hht. de krav og spesifikasjoner som kunden, eventuelt i samarbeid med iStyrelsen, har lagt til grunn.

Abonnement på Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet har følgende formål:

  • Nyheter som kan være av interesse.
  • Faglige artikler om hvordan forbedre eierstyring og selskapsledelse med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid (forfattet av partnerne i iStyrelsen, inviterte forfattere og stående invitasjon til lesere av nyhetsbrevet å sende inn artikler/innlegg).
  • Info om tilbud fra iStyrelsen for å bidra til verdiskapende styrearbeid.
  • Invitasjoner til arrangementer (kurs, seminarer eller frokostmøter).
  • Invitasjoner til å delta i styrenettverksgrupper.
  • Forespørsler om interesse for konkrete styreverv.
  • Invitasjon til spørreundersøkelser.

Du inviteres til å abonnere gratis på Nyhetsbrev her. Registreringen benyttes ikke til andre formål enn å sende ut nyhetsbrevet, jf. Håndtering av personopplysninger i iStyrelsen AS