Hent inn tiår med erfaring til ditt styre

iStyrelsen tilbyr et bredt spekter av rådgivingstjenester relatert til eierstyring og selskapsledelse. Med formål å bidra til verdiskapende styrearbeid tilbyr iStyrelsen egenutviklede tjenester som styreevaluering, styrekurs og deltakelse i eksklusive styrenettverksgrupper. Vi tilbyr også styreforsikringer og elektronisk styrerom gjennom våre samarbeidspartnere.

Dyktig styreleder er avgjørende for verdiskapende styrearbeid

Bjarne Aamodt

Det er opplyst og vedtatt at verdiskapende styrearbeid er viktig for å oppnå lønnsom og effektiv virksomhet over tid, – så vel i næringslivet og som i offentlig tjenesteproduksjon. Men det er imidlertid ingen automatikk i at et styre er verdiskapende. Gjennom undertegnedes arbeid med styreevaluering i mange bransjer og i offentlig virksomheter er erfaringen at verdiskapende styrearbeid er helt avhengig av god styreledelse. Uten god styreleder hjelper det lite at det ellers er kompetente styremedlemmer.
Det betyr at det å forsikre seg om god styreleder er første bud mht. å etablere et verdiskapende styre.

Les mer

Invitasjon til STYRELEDERKURS

Styreevaluering

Verdiskapende styrearbeid står og faller med god styreleder

Kvalifiserte styreledere er den viktigste forutsetningen for verdiskapende styrearbeid. Styrelederkurset har til hensikt å kvalifisere styreledere til en effektiv, betryggende og verdiskapende styreledelse.

Målgruppen for styrelederkurset er personer som ønsker å bli godt kvalifiserte styreledere. Kurset vil også være nyttig for styremedlemmer generelt, samt bedriftseiere, daglig ledere og styresekretærer.

Les mer

Hvorfor gå på kurs i verdiskapende styrearbeid?

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Mange har vært styremedlem og kanskje til og med gått på styrekurs og gjennom det lært det grunnleggende om styrearbeid. Dermed har man en viss basis for å ivareta den lovfestede styrerollen om kontroll og tilsyn. Og denne kontroll-rollen er selvsagt viktig for at bedriften skal unngå tap ved å gjøre feil. Men verdiskapende styrearbeid er mye mer enn å unngå feil. Og det er dette «mye mer» som er helt avgjørende for at styret skal bidra til verdiskapingen utover kontroll-rollen.

Les mer

Eksklusive styrenettverksgrupper – Erfaringer etter tre års virksomhet


Styrenettverksgruppene – Oppstart og justeringer underveis

Eksklusiv nettverksgruppe

Eksklusive styrenettverksgrupper gir god anledning til å følge med i timen innen eierstyring og selskapsledelse

iStyrelsen tok initiativ til å starte eksklusive styrenettverksgrupper for tre år siden. Bakgrunnen for initiativet var hovedsakelig iStyrelsen-partnernes positive erfaring fra egen tidligere deltakelse i toppledergrupper.

Hovedhensikten med etablering av styrenettverksgruppene var i utgangspunktet å styrke deltakernes kompetanse innen verdiskapende styrearbeid, samt utvide deltakernes kontaktnettverk. Målgruppen var begrenset til aktive styreledere/styremedlemmer. Antall deltakere i gruppene var satt til 6 – 8 personer i hver gruppe. Det ble raskt etablert tre grupper på denne basis.

Les mer

StyreAkademiet i samarbeid med iStyrelsen inviterer til styrekurs: Det verdiskapende styret – Styrekurs i Bergen 24. januar 2018

Eksklusiv nettverksgruppe

Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

Program:

Kurset går over én dag (kl. 09.00 til 15.30) og dekker følgende tema:​

  1.  Krav og forventninger til bedriftens styre
  • Formelt ansvar og oppgaver
  • Krav og forventninger til styret fra eiere og andre interessenter
  1. Styrets sammensetning og kompetanse
  2. Styrets arbeidsform
  3. Styrets roller og oppgaver
  • Sørge for kompetent og motivert daglig ledelse
  • Bidra til utvikling av virksomheten – Strategi, innovasjon, etc
  • Utøve kontroll og tilsyn, herunder internkontroll og risikostyring
  1. Styrets egenevaluering og egenutvikling

Les mer

Tilpassede kurs og seminarer innen verdiskapende styrearbeid. Du øker din styrekompetanse og du utvider ditt nettverket.

Styrekompetanseutvikling gjennom eksklusive styrenettverksgrupper med faglig tilrettelegging av en iStyrelsen-partner som fasilitator.

Evaluering av styrets kompetansesammensetning, styrets arbeidsform, styrets bidrag til verdiskapingen, og styrets kontroll og tilsyn med virksomheten.

iStyrelsen kan bistå ved styrerekruttering med blant annet vurdering av styrets behov for kompetanse og derpå identifisering av kandidater til ledige styreverv. Partnerne i iStyrelsen har et betydelig kontaktnettverk.