Hent inn tiår med erfaring til ditt styre

iStyrelsen tilbyr et bredt spekter av rådgivingstjenester relatert til eierstyring og selskapsledelse. Med formål å bidra til verdiskapende styrearbeid tilbyr iStyrelsen egenutviklede tjenester som styreevaluering, styrekurs og deltakelse i eksklusive styrenettverksgrupper. Vi tilbyr også styreforsikringer og elektronisk styrerom gjennom våre samarbeidspartnere.

StyreAkademiet i samarbeid med iStyrelsen inviterer til styrekurs: Det verdiskapende styret – Styrekurs i Bergen 24. januar 2018

Eksklusiv nettverksgruppe

Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

Program:

Kurset går over én dag (kl. 09.00 til 15.30) og dekker følgende tema:​

 1.  Krav og forventninger til bedriftens styre
 • Formelt ansvar og oppgaver
 • Krav og forventninger til styret fra eiere og andre interessenter
 1. Styrets sammensetning og kompetanse
 2. Styrets arbeidsform
 3. Styrets roller og oppgaver
 • Sørge for kompetent og motivert daglig ledelse
 • Bidra til utvikling av virksomheten – Strategi, innovasjon, etc
 • Utøve kontroll og tilsyn, herunder internkontroll og risikostyring
 1. Styrets egenevaluering og egenutvikling

Les mer

Et verdiskapende styre vil normalt være lønnsomt for et lite (start-up) selskap

Hovedroller og -oppgaver for et verdiskapende styre

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Denne artikkelen adresserer spørsmålsstillingen om et lite selskap bør ha et såkalt verdiskapende styre kontra et enkelt «kontrollorgan» av et styre som kun tilfredsstiller aktuelt lovverk.

Normalt består det verdiskapende styrets hovedroller og -oppgaver av:

 • Sørge for riktig og motivert daglig leder
 • Bidra til strategi- og forretningsutvikling
 • Føre tilsyn og kontroll med daglig ledelse og virksomheten

For at et styre skal kunne utøve disse oppgavene på en god måte, kreves det at styret har de nødvendige kvalifikasjoner og en godt egnet arbeidsform. Dette vil normalt bety at det innebærer en ikke ubetydelig kostnad, og mange stiller derfor spørsmål ved om det er forsvarlig for et lite selskap å ha et slikt styre med begrensede finansielle ressurser.

Det neste som det stilles spørsmål ved er om et verdiskapende styre kan være for omstendelig og byråkratisk for et lite selskap, slik at det vil være hindrende for en typisk gründervirksomhet som har behov for raske beslutninger, og lite byråkrati.

Det er derfor viktig å forvisse seg om at for de som velger å ha et verdiskapende styre, uansett størrelse, så skal det sannsynliggjøres at det vil gi en merverdi for selskapet i form av bedret økonomisk utvikling og ikke nevneverdig byråkratiserende i driftsformen.

Les mer

Invitasjon til noen ledige plasser i eksisterende, eksklusiv styrenettverksgruppe i Trondheims-regionen

iStyrelsen AS tilrettelegger (fasiliterer) fire eksklusive styrenettverkgrupper, – herav en gruppe i Trondheims-regionen. Og flere er under planlegging.

Eksklusiv nettverksgruppe

Eksklusive styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

Denne virksomheten som har vært drevet i snart tre år, har vist seg å være en meget effektiv læringsarena for styrking av deltakernes kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. I tillegg gir det mulighet til å sondere egne problemstillinger blant gruppenes deltakere (som alle er resurspersoner), samt styrking av deltakernes profesjonelle nettverk.

Da det fra kommende årsskifte vil være noen få som avslutter sin deltakelse, inviteres du til å melde din uforpliktende interesse for å kunne bli ny deltaker.

Les mer

Invitasjon til noen ledige plasser i eksisterende, eksklusive styrenettverksgrupper i Oslo-området

iStyrelsen AS tilrettelegger (fasiliterer) fire eksklusive styrenettverkgrupper, – to i Oslo-området, én i Trondheim og én på Sørlandet. Og flere er under planlegging.

Eksklusiv nettverksgruppe

Eksklusive styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

Denne virksomheten som har vært drevet i snart tre år, har vist seg å være en meget effektiv læringsarena for styrking av deltakernes kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. I tillegg gir det mulighet til å sondere aktuelle problemstillinger blant gruppenes deltakere (som alle er resurspersoner), samt styrke ditt nettverk.

Da det fra kommende årsskifte vil være noen få som avslutter sin deltakelse, inviteres du til å melde din uforpliktende interesse for å kunne bli ny deltaker.

Les mer

Digitalisering treffer styrearbeidet

Jeg får i ulike sammenhenger henvendelser fra operative ledere som ber om råd. I disse dager handler det mye om digitalisering.  Pressen gjør en god jobb med å løfte det frem i vår alles bevissthet, også styremedlemmenes.

Henry J.O. Wengstrøm
Daglig leder
henry@styreplan.no
www.styreplan.no

Fra styrenes side fører det til at daglig leder får i oppdrag å ”digitalisere”; – å lage planer og statusrapporter for digitalisering av virksomheten. Det er imidlertid svært ofte uklart hva som menes med digitalisering. Her er deler av en definisjon hentet fra Store Norske Leksikon[1]:

Å ta i bruk datatekniske metoder og verktøy for å erstatte eller effektivisere manuelle eller fysiske oppgaver…”.

Denne definisjonen er lettfattelig. Den er et godt utgangspunkt når ledelsen skal diskutere, beslutte og gjennomføre ”digitalisering” i egen virksomhet[2].

Utfordringen er imidlertid at ”å ta i bruk” krever at brukerne, menneskene, har både evne og vilje til å lære nye metoder og verktøy. Det er min erfaring at denne utfordringen undervurderes i styrerommet. Det er altfor enkelt å beslutte at ”andre” skal ta i bruk ny IKT…

Les mer

Tilpassede kurs og seminarer innen verdiskapende styrearbeid. Du øker din styrekompetanse og du utvider ditt nettverket.

Styrekompetanseutvikling gjennom eksklusive styrenettverksgrupper med faglig tilrettelegging av en iStyrelsen-partner som fasilitator.

Evaluering av styrets kompetansesammensetning, styrets arbeidsform, styrets bidrag til verdiskapingen, og styrets kontroll og tilsyn med virksomheten.

iStyrelsen kan bistå ved styrerekruttering med blant annet vurdering av styrets behov for kompetanse og derpå identifisering av kandidater til ledige styreverv. Partnerne i iStyrelsen har et betydelig kontaktnettverk.