Forbedrede retningslinjer for virksomheten i Eksklusive Styrenettverksgrupper

Eksklusiv nettverksgruppe
Eksklusiv styrenettverksgruppe

Siden etableringen av konseptet for eksklusive styrenettverksgrupper i 2013 er det vunnet en del erfaringer, og opplegget har vært diskutert i fellesmøtet i september mellom alle de tre nåværende gruppene, samt behandlet i hver av gruppene i løpet av november. Vår motivasjon er å videreutvikle konseptet slik at det skal gi deltakerne enda mer kompetanseutvikling. Basert på meningsytringer i disse behandlingsforaene har vi foretatt noen justeringer i opplegget, bl.a. slik at vi skal fokusere på hele styringskjeden eiere – styret – daglig ledelse, samt aktuelle støttefunksjoner til styringskjeden.

Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan styrenettverksgruppevirksomheten vil bli drevet i tiden fremover.

Hensikt og målgruppe

God eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid, blir stadig viktigere for å bidra til verdiskapingen i selskaper og organisasjoner. Det er på denne bakgrunn det tilrettelegges for utvikling av styrings- og ledelsesrelatert kompetanse ved å delta i eksklusive styrenettverksgrupper for dermed å kunne

  • styrke sin styrings- og ledelsesrelaterte kompetanse ved å lære av hverandres erfaringer
  • presentere egne styrings- og ledelsesrelaterte problemstillinger for diskusjon i et lukket og fortrolig forum
  • diskutere styrings- og ledelsesrelaterte tema av felles interesse, normalt basert på en innledende presentasjon
  • utvide sitt nettverk av personer med interesse og erfaring innen styrings- og ledelsesrelatert arbeid.

Målgruppen er styreledere, styremedlemmer, eiere av virksomheter, medlemmer i valgkomiteer, daglig ledere, revisorer, advokater, og andre med aktiv relasjon til eierstyring og selskapsledelse.

Det er viktig å presisere at hensikten med styrenettverksgruppene er relatert til deltakerne og deres behov for læring, og at det ikke tilligger gruppene å oppnå noen felles oppfatning/mening om aktuelle spørsmål eller problemstillinger for ekstern kommunikasjon.

Tilrettelegging

Virksomheten i styrenettverksgruppene tilrettelegges (fasiliteres) av iStyrelsen ved en av selskapets partnere. Dette innebærer at all planlegging, faglig fasilitering og logistikk ivaretas av iStyrelsen, eventuelt i samarbeid med en samarbeidspartner.

Virksomheten vil primært bestå i å møtes på følgende måter:

  • Fire møter i året i hver gruppe, ‒ ett i hvert kvartal. Tidspunkt for møtene skal avtales ved årets start. Møtene vil normalt finne sted i tidsrommet kl. 17 – 21. Møtene starter med et enkelt måltid, og blir avholdt i egnet lokale etter nærmere avtale.
  • Det blir normalt invitert til et årlig fellesmøte for alle gruppene i tillegg til de 4 årlige møtene. Hensikten er å gi anledning til læring på tvers av gruppene, samt utvide nettverket blant deltakerne.

Innledninger på tema for diskusjon i møtene holdes normalt av deltakerne selv eller av fasilitator. Det vil også kunne være innledninger på tema med eksterne innledere, f.eks. fra akademiske miljøer.

Som en interessant variant av å bruke styrenettverksgruppen for å diskutere egne problemstillinger, oppmuntres deltakerne til å bruke gruppen til å være et «sounding board» for aktuelle (strategiske) problemstillinger som selskapet man representerer, står overfor. Dette kan gjerne gå over lengre tid med gjentagen oppmerksomhet i møtene. Av erfaring gir dette interessant læring for alle gruppemedlemmene.

For øvrig oppmuntres til at gruppemedlemmene bringer inn dilemma-caser for diskusjon i gruppene.

Det blir normalt ikke laget noe møtereferat fra møtene, men kopi av innledningspresentasjoner vil bli distribuert til deltakerne.

Utnyttelse av nettverket

Nettverket som dannes av alle deltakerne i alle styrenettverksgruppene representerer et verdifullt nettverk av personer med betydelig kompetanse innenfor eierstyring og selskapsledelse. Det er derfor en viktig oppgave å tilrettelegge for at hvert gruppemedlem kan føle frihet til å kontakte andre medlemmer i nettverket for å forhøre seg om en aktuell problemstilling, eller for utveksling av erfaringer, synspunkter og meninger når det er ønskelig, ‒ også utenom møtene.

Etter en vurdering blant gruppenes medlemmer om hvordan det mest hensiktsmessig kan tilrettelegges for dette, er det en overveiende majoritet som ønsker at dette skal kunne skje på en enklest mulig måte, ‒ i hvert fall i en startfase. På denne bakgrunn vil iStyrelsen tilrettelegge for dette ved bruk av Dropbox.

Så vil erfaring etter hvert vise om det eventuelt skulle bli behov for videreutvikling av opplegget, kanskje ved en lukket gruppe på sosiale media som et neste skritt.

Normal møteagenda

Etter to års erfaring synes det eksisterende møteopplegget å være formålstjenlig, og vil fortsette som følger:

  Program – Tema
1. Bevertning og «small talk»
2. Konkludere dagens agenda, herunder om det er noen som har et ad-hoc tema eller noe som ønskes tatt opp under Eventuelt, samt disponering av tiden på de forskjellige agenda-temaer.
3. 1 – 3 temaer for diskusjon
4. Behandle et eventuelt nytt ad-hoc tema
5. Innspill til første forslag til program for neste møte
6. Vurdering av dagens møtegjennomføring
7. Eventuelt

Den fleksibilitet som har vært praktisert når det gjelder bruk av tid på de enkelte tema, videreføres. Men det har vært påpekt at møtene skal forholde seg til de planlagte tema, men fortsatt åpen for ad-hoc tema som det er lagt inn rom for i programmet.

Konfidensialitet

All fortrolig eller konfidensiell informasjon som gruppemedlemmene får delaktighet i gjennom møtene og for øvrig fra annen kontakt mellom medlemmer utenom møtene, skal holdes konfidensiell overfor 3dje part. Dette gjelder så lenge informasjonen ikke er allment kjent eller allment tilgjengelig på annen måte. Dette er sikret gjennom deltakeravtalene som deltakerne har signert.