Nå er det tid for styrets årsplan for 2017

Bjarne Aamodt Styreleder i iStyrelsen
Bjarne Aamodt
Styreleder i iStyrelsen

Et verdiskapende styre skal ikke bare sørge for god kontroll og tilsyn med virksomheten og den daglige ledelse. Det skal også på en proaktiv måte bidra til å styrke virksomhetens verdiskaping!

Med referanse til rapporten fra regjeringens produktivitetskommisjon tidligere i år er det behov for betydelig forbedring av produktiviteten i landets næringsliv og offentlig virksomhet. For bedrifter er det styrene som er ansvarlige for å sørge for dette.

Det viktigste virkemiddel styret har for å utøve dette ansvaret, er å sørge for en formålstjenlig årsplan for styrets arbeid, herunder planen for viktige agenda-temaer og -saker for kommende års styremøter.

Årsplanens dekning av kontroll- og tilsynsoppgavene er rimelig enkelt å ta inn i årsplanen. Her har de fleste styrer lang erfaring. Men det som er særdeles viktig nå med henblikk på produktivitetsforbedring og øket verdiskaping, er adressering av tema knyttet til strategi og omstilling. Her må det i planleggingen av styreårsplanen tenkes nøye gjennom hvordan styret i neste års styremøter kan inspirere til, og sørge for, oppmerksomhet på de viktige temaene som skal bidra til nødvendig strategisk utvikling, herunder omstilling til mer effektive produksjonsprosesser og nye konkurransedyktige forretningsmodeller, bl.a. ved bruk av digitalisering, automatisering, «big data», etc. Så derfor er det viktig at årsplanen tar inn tidspunkter for, og omfang av, hvordan styret vil invovere seg i strategi- og omstillingsarbeidet, og hvilke forventninger styret har til administrasjonens forberedelser til styrets behandling i møtene.

Erfaring fra undertegnedes assistanse ved styreevalueringer i styrer i mange virksomheter har vist at styrene i altfor stor grad bruker mye av sin tid på operative problemstillinger og altfor lite på strategi og omstilling til forbedret konkurransekraft. Gjennom planleggingen av årsplanen har styrene nå muligheten til å gjøre noe med dette. For å legge til rette for mer tid til adressering av strategi og omstilling, må det derfor sørges for effektivisering av styrets kontroll- og tilsynsarbeid, for derved å gi åpning for å vie mer oppmerksomhet mot strategi og omstilling. Med enkle grep kan en redusere tiden i styremøtene som anvendes til orienterings- og rapporteringsoppgaver ved å sørge for gode saksdokumenter fra administrasjonen, og derved kun fokusere på avvik i styremøtene. Dermed kan temaene for strategi og omstilling få nødvendig plass og oppmerksomhet.

På samme måte som for allokering av mer tid til strategiske problemstillinger må styret også ved planlegging av neste års plan, sørge for å få inn i planen andre forhold som må få prioritet neste år. Slike ting kan være HMS, korrupsjon, sykefravær o.l. Det som styret setter fokus på, vil bli adressert med prioritet også av daglig ledelse.

Grip muligheten til å være proaktiv ved å prioritere tid og oppmerksomhet i styrets årsplan for 2017, ellers blir det kun et reaktivt styrearbeid.