Risikostyring som verktøy for å operasjonalisere strategien – Styrets og toppledelsens ansvar

For å stadfeste det først som sist; – styret og toppledelsen har det fulle ansvar for risikostyringen i enhver virksomhet. Og videre, – risikostyring er ikke synonymt med risikominimering. Uansett om det er snakk om finansielt motiverte mål eller ikke, må eiere av en virksomhet akseptere risiko for å oppnå sine mål. Jo mer ambisiøse mål, jo mer risiko må vi normalt påta oss. God risikostyring handler om å balansere nivået av usikkerhet vi lever med og hvor stor grad av måloppnåelse vi forventer eller ønsker. Dernest handler det om å jobbe systematisk for å håndtere usikkerheten mest mulig effektivt, med mål om å sikre oppside og redusere nedside. Det nivået av usikkerhet vi er villige til å leve med, kaller vi gjerne risikoappetitt.

Denne artikkelen er en forkortet utgave av en artikkel forfattet av Ole Martin Kjørstad, som arbeider i Norges Bank som spesialrådgiver i Internrevisjonen, og som er medlem av styret i Nettverk Risikostyring i IIA Norge og var del av arbeidsgruppen som på vegne av IIA Norge utarbeidet en veileder for risikostyringsfunksjonen. (mer…)

Fortsett å lese

Årlig styreevaluering avdekker forbedringspotensial i styrearbeidet – Erfaringer fra virkeligheten

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Viktigheten av et velfungerende og verdiskapende styre for en virksomhet er blitt stadig mer åpenbar sett i relasjon til behovet for forbedret effektivitet, kvalitet og verdiskaping, slik som det ble påpekt behov for i rapporten fra Regjeringens produktivitetskommisjon for vel et år siden. Dette gjelder så vel i næringsvirksomhet som i offentlig tjenesteproduksjon.

Det er derfor gledelig å registrere en positiv utvikling den senere tid i mange styrer når det gjelder fokus på sin egenutvikling for å bidra til denne forbedringen.

Et sentralt element i styrenes arbeid med sin egenutvikling er å foreta en årlig egenevaluering som gjøres for å avdekke forbedringsbehov, både når det gjelder kompetansesammensetning i styret så vel som arbeidsform i styret. iStyrelsen har vært engasjert av styrer i en rekke store og mindre selskaper, private og offentlige, (jf. referanser) for å gjennomføre styreevalueringer. Nedenfor presenteres en del erfarte typer problemstillinger som er blitt avdekket gjennom disse evalueringene. (mer…)

Fortsett å lese
Lukk meny