Tilbud om å kombinere årets styreevaluering med et mini-styreseminar

Det som kjennetegner gode og verdiskapende styrer, er at de vier betydelig oppmerksomhet på sin egenutvikling.

Styreevaluering
Styrets egenutvikling er svært viktig

Vi gjennomlever for tiden tider med store utfordringer hvor verdiskapende styrearbeid er et «must» for at selskapene skal kunne ha en lønnsom vekst og utvikling, – og overleve over tid.

Vi har gjennom en rekke nyhetsbrev det siste året belyst flere sider ved styrets egenutvikling, herunder den viktige årlige styreevalueringen, som er helt sentral i styrets arbeid med sin egenutvikling. Men vi har også erfart at mange styrer arrangerer et årlig styreseminar hvor det fokuseres på aktuelle tema for styret. Vi har med interesse registrert at enkelte styrer kombinerer disse to aktivitetene, – behandling av styreevalueringen og det årlige tema-styreseminaret – i samme møte, og at det avsettes nok tid til å samkjøre dette på en formålstjenlig måte. Ved god planlegging av det kombinerte møtet vil dette ha den fordel at forbedringsbehov, som fremkommer fra styreevalueringen, helt eller delvis kan bli adressert gjennom temapresentasjon og diskusjonen i seminar-delen («mini-styreseminaret»). (mer…)

Fortsett å lese

Start planlegging av styrets årlige egenevaluering

Eksklusiv nettverksgruppe
Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

Styrer som ønsker å utføre et best mulig verdiskapende styrearbeid, kjennetegnes ved å foreta en årlig egenevaluering av sitt arbeid, – dette med henblikk på å identifisere forbedringstiltak som ledd i sin egenutvikling.

Vinduet for å gjennomføre den årlige styreevalueringen er gjerne rundt årsskiftet. Men det er avgjørende for suksessfull gjennomføring at tiltaket planlegges og gjennomføres på en gjennomtenkt måte, og derfor er det viktig å starte planlegging i god tid og gjerne ved inngangen til høsten. Det må tenkes gjennom hvordan styreevalueringen skal gjennomføres, – om det skal være en innledende nettbasert- eller samtalebasert faktainnhentingsrunde blant styrets medlemmer og eventuelt andre forut for plenumsbehandling i styret, om det skal gjennomføres som en ren intern prosess eller om det skal søkes ekstern bistand, om det skal kombineres med et styreseminar for å drøfte aktuelle tema innen verdiskapende styrearbeid, etc. (mer…)

Fortsett å lese
Lukk meny