Stadig flere etterspør tilpasset styreopplæring – bedriftsintern og individuell

Bjarne Aamodt
Styreleder i iStyrelsen

Det er gledelig å registrere øket forståelse for viktigheten av kompetente styrer som bidragsyter til verdiskapingen i norske bedrifter. For store bedrifter har slik forståelse vært etablert i lengre tid. Men for små og mellomstore bedrifter (SMB) har slik forståelse heller vært mangelfull, men det synes nå å være i positiv utvikling. Dette skaper behov for opplæring av nye styremedlemmer, hvor det nå registreres en trend mot ønsket om mer tilpasset bedriftsintern styreopplæring og individuell (en-til-en) opplæring.

Grunnen til øket forståelse for viktigheten av å ha kompetente styrer også hos SMB’er er selvsagt den stadig raskere utviklingen innen markedsforhold, teknologier (digitalisering, kunstig intelligens, etc), finansiering, politiske og regulative forhold, konkurrenter, etc. som setter økende krav til kloke beslutninger om strategiske veivalg, utvelgelse av riktig bedriftsledelse og god kontroll og tilsyn med virksomheten, herunder risikostyring.

Som konsekvens av denne trenden vil det være økende behov for tilfang av kompetente personer til å påta seg styreverv. Heldigvis synes dette ikke å bli noe stort problem da vi registrerer stor interesse blant bedriftsledere og andre ressurspersoner med ønske om styreverv. Men dette krever styrekompetanse hos disse i tillegg til den kompetansen de har fra før.

Tilbud om kurs i styrearbeid har eksistert fra en rekke firmaer og institusjoner i mange år. Som en av disse tilbyderne registrerer vi i iStyrelsen nå en klar dreining mot ønske om mer tilpasset styreopplæring. Dette gir seg utslag i to typer forespørsler:

  • Tilpasset bedriftsinternt styrekurs eller styreseminar
  • Individuell (en-til-en), tilpasset styreopplæring.

Tilpasset bedriftsinternt styrekurs/styreseminar

Denne type styreopplæring har fordelen av å bli tilpasset bedriftens særskilte karakteristika og behov. For bedriftsinternt styrekurs vil det ofte være tale om kurs for nytiltrådte styremedlemmer, med vekt på det grunnleggende om det formelle styreansvaret og hvordan styremedlemmene forventes å kunne delta i og bidra til styrekollegiets verdiskapende styrearbeid.

Bedriftsinterne styreseminarer vil normalt avholdes med hele styrekollegiet samlet, og vil adressere særskilte tema som styret og bedriften står overfor. Noen styrer finner det naturlig å kombinere styreseminaret med den årlige behandlingen av styrets egenevaluering, med henblikk på forbedring av styrearbeidet.

I tillegg til fordelen med tilpasning av tema i styrekursene og styreseminarene til bedriftens særegenheter har denne type opplæring også fordelen av å styrke styrekollegiet som team med utvikling av konstruktive interne relasjoner.

iStyrelsen tilbyr bedriftsinterne styrekurs og styreseminarer som er lagt opp til å være praktisk orientert, bygget over det formelle styreansvaret og med basis i iStyrelsen-partnernes omfattende kompetanse og erfaring i utøvelsen av styrets oppgaver. Innholdsmessig legges det opp til prioriteringer av tema i hht. ønske fra de aktuelle deltakerne og deres behov. Hvert styrekurs/-seminar tar utgangspunkt i iStyrelsens anerkjente styrekursinnhold.

Individuell (en-til-en), tilpasset styreopplæring

Vi opplever nå et økende antall ressurspersoner som på individuell basis ønsker en effektiv og tilpasset opplæring i styrearbeid. Dette gjelder særlig personer som har ledererfaring og/eller besitter viktige fagkunnskaper, som de ønsker å tilby gjennom styreverv. Disse personene har normalt knapt med tid til å delta på generelle styrekurs, og vil heller foretrekke en tilpasset, tidseffektiv og fokusert opplæring om det grunnleggende for å kunne bli kvalifisert til å påta seg styreverv. Vi i iStyrelsen har nå hatt gleden av å tilrettelegge og gjennomføre slik en-til-en opplæring, hvor vi tilpasser tidsbruk etter det innholdsomfang som vil være aktuelt, og hvor det faglige innholdet tar utgangspunkt i iStyrelsens anerkjente styrekursinnhold. Vår oppfatning er at dette er blitt mottatt med tilfredshet.

På individuell basis har vi i de 3-4 siste årene også registrert en betydelig interesse blant styremedlemmer og daglig ledere for å styrke styrekompetansen utover basis-styrekompetansen ved å delta i eksklusive styrenettverksgrupper, hvor deltakerne lærer av hverandres erfaringer og kompetanser.

 

For eventuelle spørsmål eller ønske om mer informasjon om tilpasset styreopplæring vennligst ta kontakt.