Styresammensetning i små selskaper – interne/eksterne styremedlemmer

Uansett selskapsstørrelse vil styrets bidrag til verdiskapingen være avhengig av at styrekollegiet virker som et godt team og i god interaksjon med daglig leder. Følgende forhold vil da være sentrale for at dette skal være tilfellet:

Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
iStyrelsen AS
 1. Styret må ha en formålstjenlig sammensetning
 2. Styret må ha god forståelse av premissene for selskapet
 3. Dyktig styreleder er helt avgjørende
 4. Relasjonen mellom styret og daglig leder er viktig
 5. Styret må regelmessig gjennomføre en egenevaluering med henblikk på forbedringstiltak.

På generell basis (for litt større selskaper) ble ovennevnte forhold belyst i et tidligere nyhetsbrev. Nedenfor skal vi gå nærmere inn på hva som er viktig når det gjelder styresammensetningen i små selskaper, og herunder i hvilken grad det spiller noen rolle om det er interne eller eksterne styremedlemmer.

Hva styret kan bidra med for små selskaper

For å vurdere styresammensetningen for små selskaper, må vi først avklare hva styret i små selskaper skal bidra med. Erfaringsmessig kan følgende bidrag være aktuelle:

 • Sørge for riktig og motivert daglig leder til enhver tid
 • Gi stor grad av frihet til daglig ledelse under gitte finansielle rammer (ikke kontrollregime fra store selskaper – ikke «overkill»)
 • Følge opp/sørge for:
  • At det er rett total kompetanse i selskapet (inkl. at styremedlemmer kan bidra)
  • Konsentrasjon (ikke forfølge alle interessante muligheter samtidig)
  • «Lean» utviklingsmetodikk (prøve/teste og feile i stedet for store utredninger)
  • Formålstjenlig finansiering (egenkapital – fremmedkapital)
  • Overholdelse av lover og regler, herunder akseptabel utvikling av egenkapital og likviditet
 • I gründerselskaper passe på å ivareta gründernes finansielle interesser på kort og lang sikt
 • «Garantist» for troverdighet (ved søknad om lån, tillatelser, konsesjoner, lisensiering, samarbeid og allianser, nyansettelser, etc.)
 • Følge opp risikoeksponeringen (eksempelvis at avtaleinngåelser med eksterne parter blir vurdert til å være innenfor akseptabel risikoeksponering)
 • Si stopp i gründerbedrifter når sannsynlighet for suksess er liten
 • Styrets medlemmer og særlig styreleder må jobbe mye interaktivt med ledelsen
 • Men må observere habilitet i kontrollfunksjonen.

Styresammensetning

For at styret skal kunne bidra slik som belyst i avsnittet over, må styret ha de nødvendige kvalifikasjoner som gjør dette mulig. Her kan nevnes noen viktige slike:

 • En kvalifisert styreleder er det aller viktigste; med anerkjent styrekompetanse, faglig kvalifikasjoner på viktige områder, bl.a. bransjekunnskap og finansiering, samt personlige egenskaper som proaktiv holdning og samarbeidsevne.
 • Teknologisk kompetanse, herunder IKT.
 • Marked og salg.
 • Diverse andre spesifikke kompetanser for det aktuelle selskapet.

Når det gjelder størrelsen og sammensetningen av styret, så vil det for et lite selskap ikke være økonomisk mulig å ha et stort styre. Det samme gjelder også for selskapets ledelse. Derfor må en vurdere komplementaritet mellom styrets kompetanser og ledelsens kompetanser, slik at styrets kompetanser kan benyttes noe mer aktivt i ledelsen av selskapet enn normalt for større selskaper.

Interne eller eksterne styremedlemmer

Det viktigste når det gjelder styrets sammensetning er den kompetansen styrekollegiet totalt sett representerer og det omdømme det vil ha. Derfor er det i så henseende mindre viktig om styremedlemmene kommer innenfra eller utenfra. Men ett vesentlig forhold er det viktig å observere, nemlig at styret må være tilstrekkelig uavhengig av daglig leder. Erfaringsmessig er styrets oppgave med å sørge for riktig og motivert daglig leder til enhver tid helt avgjørende for lønnsom utvikling av selskapet. Det normale er ikke at gründeren er den rette daglige leder fra dag én og hele veien til fremtidig konsernsjef. Tvert imot, skifte av daglig leder gjennom utviklingen av selskapet er det normale. Derfor er det helt sentralt at styret er uhildet i å sørge for skifte av daglig leder når det er betimelig for neste fase i selskapets utvikling.

Et annet forhold som bør tenkes gjennom, er impulser som eksterne styremedlemmer kan bringe med seg inn i styrekollegiet. Slike impulser kan være viktige, særlig i strategisammenheng.

Ett forhold som det også bør tenkes over hvis eierne av et selskap med bare interne styremedlemmer begynner å vurdere å ta inn eksterne styremedlemmer, – det er hvor mange eksterne. Det kan da være nærliggende å starte med ett eksternt styremedlem/-leder. Nå har undertegnede en del erfaringer med at det kan være fordelaktig at det velges inn to, slik at disse har en større mulighet til å prege styrets arbeid enn bare én, som naturlig nok kan føle seg noe ensom, og derved forholde seg passiv.

Hvis det er tale om et familieeid selskap med bare interne styremedlemmer, kan det også være andre forhold som kan hindre at styret er tilstrekkelig verdiskapende, nemlig negative kontroverser familiemedlemmene seg imellom. Dette kan løses ved innvalg av noen eksterne styremedlemmer.

Det er selvsagt viktig å notere seg at med eksterne styremedlemmer er det nødvendig å operere på en ryddig måte i styret. Dette innebærer at på den ene siden bidrar eksterne styremedlemmer til bedre struktur i styrearbeidet, men på den annen side kan det oppleves av eierne at de har mistet noe av kontrollen over selskapet.

Avslutningsvis er det undertegnedes erfaring at en blanding av interne og eksterne styremedlemmer alt i alt kan være fordelaktig for selskapet.

_________________________________________________________

iStyrelsens nyhetsbrev har ambisjon om å være nyttig og inspirerende om tema innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Dersom du ikke allerede har registrert deg som gratis abonnent av nyhetsbrevet, kan du enkelt registrere deg denne linken, så vil du få vårt nyhetsbrev til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet.

 Slik det ble invitert til i et tidligere nyhetsbrev er du velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.