Deltakelse i en styrenettverksgruppe er en effektiv måte å kontinuerlig styrke styrekompetanse og utvide nettverk – Erfaringer etter 6 års drift

Fortrolige styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

Etter 6 års drift har iStyrelsen ervervet mye erfaring med nytten av deltakelse i styrenettverksgrupper. Disse erfaringene bekrefter den opprinnelige hensikten ved oppstart av virksomheten, nemlig en kontinuerlig styrking av kompetansen innen eierstyring og selskapsledelse (corporate governance), og særlig når det gjelder verdiskapende og bærekraftig styrearbeid, samt utvidelse av den enkelte deltakers profesjonelle nettverk.

 

Erfaringer etter 6 års virksomhet

Vi konstaterer i Norge tre trender:

  • Styrene blir stadig viktigere for å bidra til bedrifters suksessfulle utvikling
  • Det stilles stadig større krav til styremedlemmers kvalifikasjoner
  • Det registreres stadig flere som ønsker å påta seg styreverv.

Disse trendene medfører at de som har styreverv, og de som ønsker å påta seg styreverv, må være på hugget med hensyn til kontinuerlig å styrke sin styrekompetanse og utvide sitt nettverk. Det siste for å bli kjent, og anerkjent, som potensiell kandidat til nye styreverv.

Hensikten med, og opplegget for styrenettverksgruppe-virksomheten er kort beskrevet på iStyrelsens hjemmesider. Hittil har 90 personer vært deltakere i de tre styrenettverksgruppene som vi har hhv. i Oslo-området og i Midt-Norge (Trøndelag og Nordmøre), hvorav 35 er deltakere per i dag.

Vi har registrert noen viktige forutsetninger for vellykket operasjon av styrenettverksgruppene:

  • Fortrolighet om temaene som diskuteres (signering av konfidensialitetserklæring)
  • Gruppestørrelsene bør være innen 8-12 deltakere
  • Deltakerne må gi av seg selv til beste for læring hos de andre
  • Temaene og problemstillingene som adresseres må være aktuelle og mest mulig praktisk orientert, og helst knyttet til konkrete forhold som deltakerne står overfor i sin hverdag
  • Deltakerne bør bestå av et mangfold av stillinger/verv, men relatert til styring og ledelse av virksomheter (målgruppen bestående av eiere, styremedlemmer, daglig ledere, advokater, revisorer, og andre med nær tilknytning til selskapsstyring).

Representativt for tilbakemeldingene vi har fått fra deltakerne er uttalelsen fra Torill Johnsen, styreleder Coop Øst SA, som sier følgende: «For meg har denne form for kompetanseutvikling vært godt egnet for mitt behov, da det hele tiden fokuseres på praktiske og reelle problemstillinger innen styrearbeid og ledelse.»

Hvorfor delta i en styrenettverksgruppe fremfor å gå på styrekurs?

Noen spør om hvorfor delta i en styrenettverksgruppe i stedet for å delta på et styrekurs (f.eks. StyreModul1) eller et program for videregående styreopplæring (f.eks. Board Performance Programmet). Til det er å si at disse er kompletterende. Et styrekurs eller videreutviklingsprogram vil innen et kort/begrenset tidsrom bringe deltakerne raskt opp på et høyere nivå av styrekompetanse, mens deltakelse i en styrenettverksgruppe byr på en kontinuerlig kompetanseutvikling over lengre tid (minimum et år) hvor det fokuseres på praktiske tema og problemstillinger som deltakerne er interessert i og lærer av.

 Hva med nettverksutviklingen?

Når det gjelder den andre hensikten med deltakelse i styrenettverksgruppene, utvidelse av deltakernes nettverk, har vi også registrert nyttige gevinster blant deltakerne. Nettverk er viktig for å lykkes i dagens samfunn, og særlig når det gjelder muligheter for å komme i betraktning ved potensielle stillinger og verv, samt ved løsning av konkrete utfordringer i sin daglige virksomhet. For å utvide nettverket utover deltakerne i egen styrenettverksgruppe arrangeres det én gang i året også et fellesmøte med deltakerne fra alle tre styrenettverksgruppene, hvor hver deltaker får anledning til å presentere seg overfor de andre.

Vi har registrert gode eksempler på at deltakerne har hatt nytte av sine nye forbindelser mellom deltakerne.

Styrenettverksgruppene under Corona-pandemien

Det å kunne møtes fysisk i styrenettverksgruppene har vært betraktet som viktig, særlig med henblikk på relasjonsbyggingen. Men ved at vi under Corona-pandemien delvis har hatt fysiske samlinger og delvis digitale (Teams) møter, har det lykkes å gjennomføre programmene gjennom året med godt resultat. Vi ser for oss at vi fremover i de nærmeste måneder vil måtte tilpasse møtevirksomheten til retningslinjene fra myndighetenes side ved en kombinasjon av fysiske og digitale møter. Men det vil altså ikke hindre oss i å drive virksomheten som nærmest normalt.

Mulighet for nye deltakere fra årsskiftet

Erfaringen er at det ved hvert årsskifte vil være noen som avslutter sin deltakelse i gruppene. Det betyr at det vil være åpning for nye deltakere.

Interesserte kan uforpliktende melde sin interesse for å få mer informasjon og eventuelt tilbud om deltakelse ved å registrere seg på alternative grupper:

Hvis du vil vite mer om virksomheten i styrenettverksgruppene, inviteres du til å melde deg på frokost-webinar 5. november om styrenettverksgruppene (om hensikt, opplegg og betingelser for deltakelse i styrenettverksgruppene) ved å melde deg på her. Det er gratis.

__________________________________________________________

Ønsker du å holde deg oppdatert på det siste innen eierstyring og styrearbeid, les iStyrelsens nyhetsbrev. Hvis du ikke allerede er abonnent (det er gratis), meld deg på iStyrelsens nyhetsbrev ved å registrere deg på denne linken, så vil du få nyhetsbrevet til din e-post. Du er også velkommen til å videresende nyhetsbrevet til de av dine forbindelser som du vil anta ville være interessert i nyhetsbrevet. 

Du er også velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å skrive en artikkel eller innlegg i nyhetsbrevet.

Eller følg oss på linkedin