STYRETS ROLLE VED SELSKAPSOVERTAKELSE OG NØDVENDIG KOMPTANSE FOR DENNE ROLLEN

Arild Søland Partner og Programdirektør Styreopplæring
Arild Søland er ansvarlig for grunnopplæring i styrearbeid

Som virksomhetens øverste ledelse, har styret sentrale oppgaver og lovpålagte plikter å ivareta. Et eksempel på en slik konkret enkeltstående oppgave som styret aktivt bør/må vurdere og ta stilling til, gjelder ved tilbud om selskapsovertakelse.

Selskapsovertakelse er så vesentlig at Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) har valgt ut selskapsovertakelse som et av de 15 punktene i den anbefalingen de gir ut for eierstyring og selskapsledelse i Norge. Denne anbefalingen i sin generelle form, har en intensjon om, med utgangspunkt i lover, å gi videre føringer for hvordan eierstyring og selskapsledelse bør utøves, basert på et «følg eller forklar» – prinsipp som er rotfestet bl.a. i den såkalte Cadbury rapporten fra 1992 og Derek Higgs rapporten 10 år senere.

I NUES sin anbefaling står det når det gjelder selskapsovertakelse, at styret bør utarbeide hovedprinsipper for hvordan det vil opptre ved eventuelle overtakelsestilbud. Der står bl.a. at styret har et særskilt ansvar for at aksjeeierne har informasjon og tid til å kunne ta stilling til budet. Videre står det at hvis et selskap A mottar et tilbud om å bli kjøpt opp, skal styret vurdere prisen og øvrige betingelser i tilbudet, og gi råd til eierne om hvorvidt eierne bør selge sine aksjer i selskapet til tilbyderen.

For at styret skal kunne fylle sin konkrete rolle helhetlig ved en selskapsovertakelse, bør styret både ha solid rolleforståelse, evne å gjøre vurderinger i et strategisk lys, og gjøre en vurdering av den tilbudte pris for aksjene relatert til hva styret mener er en reell markedsverdi for selskapet. Dette krever kunnskap og overblikk, helhetsforståelse og tilstrekkelig innsikt i økonomi/finans. Det er også slik at styremedlemmer har plikt til å gjøre vurderinger og fatte egne beslutninger på selvstendig basis, og ikke lene seg på andre styremedlemmers kunnskap og kompetanse.

At et styre skal gi råd til eierne hvorvidt de bør selge sin virksomhet, hvis det skulle komme et tilbud, må vel kunne sies å være en særdeles vesentlig vurdering og beslutning for et styre.

Samtidig er dette et av mange eksempler som kunne vært nevnt, på hvorfor det er viktig at styremedlemmer har solid styrekompetanse både i bredde og dybde relatert til styrerollen.

Hvordan sikre seg nødvendig styrekompetanse for denne oppgaven?

Styreseminar nr. 4 i iStyrelsens grunnleggende Styresertifiseringsprogram omhandler økonomi for styremedlemmer, og er et av fire heldags styreseminarer som samlet utgjør dette grunnprogrammet for styrekompetanse-utvikling.

Deltakere som gjennomfører de fire heldags styreseminarene i iStyrelsens grunnleggende Styresertifiseringsprogram, mottar diplomet «Sertifisert StyreMedlem», og blir hos iStyrelsen registrert som sertifiserte styremedlemmer.

I lys av at flere og flere som ønsker styreverv i fremtidens styreverden, søker å gjennomføre sertifiseringsprogrammer i styrearbeid, tilbyr iStyrelsen denne høsten sitt grunnleggende Styresertifiseringsprogram flere steder i landet, f.eks. i Oslo, Stavanger og Trondheim.

Du kan lese mer om datoer og steder på iStyrelsens nettsider, www.istyrelsen.no  der du også kan lese mer om iStyrelsens brede tilbud innen styreopplæring, styreprogrammer, styrenettverksgrupper og styretjenester mm. iStyrelsen har nå også inngått et samarbeid med styreportal-selskapet Orgbrain, hvor vi tilsammen vil være en totalleverandør av tjenester innen styrer og styrers arbeid i Norge.

Hvis du skulle ha spørsmål av noen art, ikke nøl med å ta kontakt med iStyrelsen. På våre nettsider finner du oversikt over våre partnere, som gjerne mottar en telefon fra deg.

Du kan nå også bli medlem hos iStyrelsen, slik du også kan lese om på iStyrelsens nettsider. Et medlemskap hos iStyrelsen innebærer blant annet at når du som styremedlem er i en situasjon med utfordringer knyttet til din funksjon som styreleder eller styremedlem, og trenger noen å forhøre deg med eller «sparre» med, f.eks. i en situasjon som angår selskapsovertakelse, kan iStyrelsen være til hjelp.

Gjør iStyrelsen til din partner i din fremtidige styreverden.