Varslingsrutiner – Eksterne løsninger

Nina Kibsgaard
Partner/Advokat
Hammervoll Pind AS

Å telle hvor mange førstesideoppslag som har vært knyttet til varslingssaker det siste året, ville vært en stor oppgave. Å telle antall bedriftsledere som stille bekymrer seg om egne varslingsrutiner er gode nok, ville være tilnærmet umulig.

Den 1. juli 2017 ble det gjennom arbeidsmiljøloven et krav at alle virksomheter med mer enn fem ansatte skal ha forsvarlige rutiner for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Straffen for å ikke ha et forsvarlig varslingssystem kan være bøter inntil 15 ganger grunnbeløpet eller fengsel inntil ett år. Arbeidstilsynet har sagt at de vil prioritere tilsyn på dette området.

Til tross for det dramatisk skjerpede lovkravet og de konsekvenser brudd på loven kan ha, er det mange virksomheter som fortsatt ikke har etablert et tilfredsstillende varslingssystem. I en FAFO-undersøkelse fra 2016 fremgår det at under halvparten av de spurte virksomhetene hadde skriftlige varslingsrutiner.

Les mer

Eierstrategi – Hensikt og Innhold


Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Effektiv styring og ledelse av en bedrift får stadig mer oppmerksomhet. Dette er nødvendig! Hensikten er å sørge for at produktiviteten og lønnsomheten skal forbedres i et stadig mer konkurranseutsatt marked.

Denne artikkelen tar for seg et sentralt forhold innen styringskjeden, nemlig hvordan eierstyring effektivt kan ivaretas i samspillet med bedriftens styre. Basis for det som følger nedenfor er omfattende egenerfaring vunnet gjennom mange års styring og ledelse av virksomheter, samt erfaring vunnet fra styreevalueringer foretatt for mange forskjellige bedrifter i Norge.

Les mer

Sikring av iStyrelsens registrerte personopplysninger i fbm nyhetsbrevet (jf. GDPR)

Kjære mottaker/leser av iStyrelsens nyhetsbrev!

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Vi er opptatt av å sikre at iStyrelsen skal håndtere personopplysninger i samsvar med det kommende regimet GDPR (General Data Protection Regulation). I hovedsak vil dette for iStyrelsen være knyttet til håndtering av navn og epostadresser registrert i distribusjonslisten for iStyrelsens nyhetsbrev.

Opprinnelsen til registrering i distribusjonslisten av nyhetsbrevet kan være forskjellig; – tidligere selvregistrering i iStyrelsens kandidatbase for styreverv (som vi ikke lenger opprettholder), eller senere selvregistrering gjennom vår hjemmeside, eller at vi har registrert navn og epostadresse for personer ved forskjellige anledninger, hvor vi samtidig har opplyst om at vedkommende personer som eventuelt ikke ønsker å motta nyhetsbrevet, kan klikke på «Slett meg» i nyhetsbrevet. Vi er glade for at nærmere 1800 personer i dag mottar nyhetsbrevet, og nesten ingen melder seg ut av listen.

Les mer

Dyktig styreleder er avgjørende for verdiskapende styrearbeid

Bjarne Aamodt

Det er opplyst og vedtatt at verdiskapende styrearbeid er viktig for å oppnå lønnsom og effektiv virksomhet over tid, – så vel i næringslivet og som i offentlig tjenesteproduksjon. Men det er imidlertid ingen automatikk i at et styre er verdiskapende. Gjennom undertegnedes arbeid med styreevaluering i mange bransjer og i offentlig virksomheter er erfaringen at verdiskapende styrearbeid er helt avhengig av god styreledelse. Uten god styreleder hjelper det lite at det ellers er kompetente styremedlemmer.
Det betyr at det å forsikre seg om god styreleder er første bud mht. å etablere et verdiskapende styre.

Les mer

Invitasjon til STYRELEDERKURS

Styreevaluering

Verdiskapende styrearbeid står og faller med god styreleder

Kvalifiserte styreledere er den viktigste forutsetningen for verdiskapende styrearbeid. Styrelederkurset har til hensikt å kvalifisere styreledere til en effektiv, betryggende og verdiskapende styreledelse.

Målgruppen for styrelederkurset er personer som ønsker å bli godt kvalifiserte styreledere. Kurset vil også være nyttig for styremedlemmer generelt, samt bedriftseiere, daglig ledere og styresekretærer.

Les mer

Hvorfor gå på kurs i verdiskapende styrearbeid?

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Mange har vært styremedlem og kanskje til og med gått på styrekurs og gjennom det lært det grunnleggende om styrearbeid. Dermed har man en viss basis for å ivareta den lovfestede styrerollen om kontroll og tilsyn. Og denne kontroll-rollen er selvsagt viktig for at bedriften skal unngå tap ved å gjøre feil. Men verdiskapende styrearbeid er mye mer enn å unngå feil. Og det er dette «mye mer» som er helt avgjørende for at styret skal bidra til verdiskapingen utover kontroll-rollen.

Les mer

Eksklusive styrenettverksgrupper – Erfaringer etter tre års virksomhet


Styrenettverksgruppene – Oppstart og justeringer underveis

Eksklusiv nettverksgruppe

Eksklusive styrenettverksgrupper gir god anledning til å følge med i timen innen eierstyring og selskapsledelse

iStyrelsen tok initiativ til å starte eksklusive styrenettverksgrupper for tre år siden. Bakgrunnen for initiativet var hovedsakelig iStyrelsen-partnernes positive erfaring fra egen tidligere deltakelse i toppledergrupper.

Hovedhensikten med etablering av styrenettverksgruppene var i utgangspunktet å styrke deltakernes kompetanse innen verdiskapende styrearbeid, samt utvide deltakernes kontaktnettverk. Målgruppen var begrenset til aktive styreledere/styremedlemmer. Antall deltakere i gruppene var satt til 6 – 8 personer i hver gruppe. Det ble raskt etablert tre grupper på denne basis.

Les mer

StyreAkademiet i samarbeid med iStyrelsen inviterer til styrekurs: Det verdiskapende styret – Styrekurs i Bergen 24. januar 2018

Eksklusiv nettverksgruppe

Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

Program:

Kurset går over én dag (kl. 09.00 til 15.30) og dekker følgende tema:​

 1.  Krav og forventninger til bedriftens styre
 • Formelt ansvar og oppgaver
 • Krav og forventninger til styret fra eiere og andre interessenter
 1. Styrets sammensetning og kompetanse
 2. Styrets arbeidsform
 3. Styrets roller og oppgaver
 • Sørge for kompetent og motivert daglig ledelse
 • Bidra til utvikling av virksomheten – Strategi, innovasjon, etc
 • Utøve kontroll og tilsyn, herunder internkontroll og risikostyring
 1. Styrets egenevaluering og egenutvikling

Les mer

Et verdiskapende styre vil normalt være lønnsomt for et lite (start-up) selskap

Hovedroller og -oppgaver for et verdiskapende styre

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Denne artikkelen adresserer spørsmålsstillingen om et lite selskap bør ha et såkalt verdiskapende styre kontra et enkelt «kontrollorgan» av et styre som kun tilfredsstiller aktuelt lovverk.

Normalt består det verdiskapende styrets hovedroller og -oppgaver av:

 • Sørge for riktig og motivert daglig leder
 • Bidra til strategi- og forretningsutvikling
 • Føre tilsyn og kontroll med daglig ledelse og virksomheten

For at et styre skal kunne utøve disse oppgavene på en god måte, kreves det at styret har de nødvendige kvalifikasjoner og en godt egnet arbeidsform. Dette vil normalt bety at det innebærer en ikke ubetydelig kostnad, og mange stiller derfor spørsmål ved om det er forsvarlig for et lite selskap å ha et slikt styre med begrensede finansielle ressurser.

Det neste som det stilles spørsmål ved er om et verdiskapende styre kan være for omstendelig og byråkratisk for et lite selskap, slik at det vil være hindrende for en typisk gründervirksomhet som har behov for raske beslutninger, og lite byråkrati.

Det er derfor viktig å forvisse seg om at for de som velger å ha et verdiskapende styre, uansett størrelse, så skal det sannsynliggjøres at det vil gi en merverdi for selskapet i form av bedret økonomisk utvikling og ikke nevneverdig byråkratiserende i driftsformen.

Les mer

Invitasjon til noen ledige plasser i eksisterende, eksklusiv styrenettverksgruppe i Trondheims-regionen

iStyrelsen AS tilrettelegger (fasiliterer) fire eksklusive styrenettverkgrupper, – herav en gruppe i Trondheims-regionen. Og flere er under planlegging.

Eksklusiv nettverksgruppe

Eksklusive styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

Denne virksomheten som har vært drevet i snart tre år, har vist seg å være en meget effektiv læringsarena for styrking av deltakernes kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. I tillegg gir det mulighet til å sondere egne problemstillinger blant gruppenes deltakere (som alle er resurspersoner), samt styrking av deltakernes profesjonelle nettverk.

Da det fra kommende årsskifte vil være noen få som avslutter sin deltakelse, inviteres du til å melde din uforpliktende interesse for å kunne bli ny deltaker.

Les mer