Dyktig styreleder er avgjørende for verdiskapende styrearbeid

Bjarne Aamodt

Det er opplyst og vedtatt at verdiskapende styrearbeid er viktig for å oppnå lønnsom og effektiv virksomhet over tid, – så vel i næringslivet og som i offentlig tjenesteproduksjon. Men det er imidlertid ingen automatikk i at et styre er verdiskapende. Gjennom undertegnedes arbeid med styreevaluering i mange bransjer og i offentlig virksomheter er erfaringen at verdiskapende styrearbeid er helt avhengig av god styreledelse. Uten god styreleder hjelper det lite at det ellers er kompetente styremedlemmer.
Det betyr at det å forsikre seg om god styreleder er første bud mht. å etablere et verdiskapende styre.

Les mer

Invitasjon til STYRELEDERKURS

Styreevaluering

Verdiskapende styrearbeid står og faller med god styreleder

Kvalifiserte styreledere er den viktigste forutsetningen for verdiskapende styrearbeid. Styrelederkurset har til hensikt å kvalifisere styreledere til en effektiv, betryggende og verdiskapende styreledelse.

Målgruppen for styrelederkurset er personer som ønsker å bli godt kvalifiserte styreledere. Kurset vil også være nyttig for styremedlemmer generelt, samt bedriftseiere, daglig ledere og styresekretærer.

Les mer

Hvorfor gå på kurs i verdiskapende styrearbeid?

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Mange har vært styremedlem og kanskje til og med gått på styrekurs og gjennom det lært det grunnleggende om styrearbeid. Dermed har man en viss basis for å ivareta den lovfestede styrerollen om kontroll og tilsyn. Og denne kontroll-rollen er selvsagt viktig for at bedriften skal unngå tap ved å gjøre feil. Men verdiskapende styrearbeid er mye mer enn å unngå feil. Og det er dette «mye mer» som er helt avgjørende for at styret skal bidra til verdiskapingen utover kontroll-rollen.

Les mer

Eksklusive styrenettverksgrupper – Erfaringer etter tre års virksomhet


Styrenettverksgruppene – Oppstart og justeringer underveis

Eksklusiv nettverksgruppe

Eksklusive styrenettverksgrupper gir god anledning til å følge med i timen innen eierstyring og selskapsledelse

iStyrelsen tok initiativ til å starte eksklusive styrenettverksgrupper for tre år siden. Bakgrunnen for initiativet var hovedsakelig iStyrelsen-partnernes positive erfaring fra egen tidligere deltakelse i toppledergrupper.

Hovedhensikten med etablering av styrenettverksgruppene var i utgangspunktet å styrke deltakernes kompetanse innen verdiskapende styrearbeid, samt utvide deltakernes kontaktnettverk. Målgruppen var begrenset til aktive styreledere/styremedlemmer. Antall deltakere i gruppene var satt til 6 – 8 personer i hver gruppe. Det ble raskt etablert tre grupper på denne basis.

Les mer

StyreAkademiet i samarbeid med iStyrelsen inviterer til styrekurs: Det verdiskapende styret – Styrekurs i Bergen 24. januar 2018

Eksklusiv nettverksgruppe

Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

Program:

Kurset går over én dag (kl. 09.00 til 15.30) og dekker følgende tema:​

 1.  Krav og forventninger til bedriftens styre
 • Formelt ansvar og oppgaver
 • Krav og forventninger til styret fra eiere og andre interessenter
 1. Styrets sammensetning og kompetanse
 2. Styrets arbeidsform
 3. Styrets roller og oppgaver
 • Sørge for kompetent og motivert daglig ledelse
 • Bidra til utvikling av virksomheten – Strategi, innovasjon, etc
 • Utøve kontroll og tilsyn, herunder internkontroll og risikostyring
 1. Styrets egenevaluering og egenutvikling

Les mer

Et verdiskapende styre vil normalt være lønnsomt for et lite (start-up) selskap

Hovedroller og -oppgaver for et verdiskapende styre

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Denne artikkelen adresserer spørsmålsstillingen om et lite selskap bør ha et såkalt verdiskapende styre kontra et enkelt «kontrollorgan» av et styre som kun tilfredsstiller aktuelt lovverk.

Normalt består det verdiskapende styrets hovedroller og -oppgaver av:

 • Sørge for riktig og motivert daglig leder
 • Bidra til strategi- og forretningsutvikling
 • Føre tilsyn og kontroll med daglig ledelse og virksomheten

For at et styre skal kunne utøve disse oppgavene på en god måte, kreves det at styret har de nødvendige kvalifikasjoner og en godt egnet arbeidsform. Dette vil normalt bety at det innebærer en ikke ubetydelig kostnad, og mange stiller derfor spørsmål ved om det er forsvarlig for et lite selskap å ha et slikt styre med begrensede finansielle ressurser.

Det neste som det stilles spørsmål ved er om et verdiskapende styre kan være for omstendelig og byråkratisk for et lite selskap, slik at det vil være hindrende for en typisk gründervirksomhet som har behov for raske beslutninger, og lite byråkrati.

Det er derfor viktig å forvisse seg om at for de som velger å ha et verdiskapende styre, uansett størrelse, så skal det sannsynliggjøres at det vil gi en merverdi for selskapet i form av bedret økonomisk utvikling og ikke nevneverdig byråkratiserende i driftsformen.

Les mer

Invitasjon til noen ledige plasser i eksisterende, eksklusiv styrenettverksgruppe i Trondheims-regionen

iStyrelsen AS tilrettelegger (fasiliterer) fire eksklusive styrenettverkgrupper, – herav en gruppe i Trondheims-regionen. Og flere er under planlegging.

Eksklusiv nettverksgruppe

Eksklusive styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

Denne virksomheten som har vært drevet i snart tre år, har vist seg å være en meget effektiv læringsarena for styrking av deltakernes kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. I tillegg gir det mulighet til å sondere egne problemstillinger blant gruppenes deltakere (som alle er resurspersoner), samt styrking av deltakernes profesjonelle nettverk.

Da det fra kommende årsskifte vil være noen få som avslutter sin deltakelse, inviteres du til å melde din uforpliktende interesse for å kunne bli ny deltaker.

Les mer

Invitasjon til noen ledige plasser i eksisterende, eksklusive styrenettverksgrupper i Oslo-området

iStyrelsen AS tilrettelegger (fasiliterer) fire eksklusive styrenettverkgrupper, – to i Oslo-området, én i Trondheim og én på Sørlandet. Og flere er under planlegging.

Eksklusiv nettverksgruppe

Eksklusive styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

Denne virksomheten som har vært drevet i snart tre år, har vist seg å være en meget effektiv læringsarena for styrking av deltakernes kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. I tillegg gir det mulighet til å sondere aktuelle problemstillinger blant gruppenes deltakere (som alle er resurspersoner), samt styrke ditt nettverk.

Da det fra kommende årsskifte vil være noen få som avslutter sin deltakelse, inviteres du til å melde din uforpliktende interesse for å kunne bli ny deltaker.

Les mer

Digitalisering treffer styrearbeidet

Jeg får i ulike sammenhenger henvendelser fra operative ledere som ber om råd. I disse dager handler det mye om digitalisering.  Pressen gjør en god jobb med å løfte det frem i vår alles bevissthet, også styremedlemmenes.

Henry J.O. Wengstrøm
Daglig leder
henry@styreplan.no
www.styreplan.no

Fra styrenes side fører det til at daglig leder får i oppdrag å ”digitalisere”; – å lage planer og statusrapporter for digitalisering av virksomheten. Det er imidlertid svært ofte uklart hva som menes med digitalisering. Her er deler av en definisjon hentet fra Store Norske Leksikon[1]:

Å ta i bruk datatekniske metoder og verktøy for å erstatte eller effektivisere manuelle eller fysiske oppgaver…”.

Denne definisjonen er lettfattelig. Den er et godt utgangspunkt når ledelsen skal diskutere, beslutte og gjennomføre ”digitalisering” i egen virksomhet[2].

Utfordringen er imidlertid at ”å ta i bruk” krever at brukerne, menneskene, har både evne og vilje til å lære nye metoder og verktøy. Det er min erfaring at denne utfordringen undervurderes i styrerommet. Det er altfor enkelt å beslutte at ”andre” skal ta i bruk ny IKT…

Les mer

iStyrelsen og SpareBank 1 Hallingdal Valdres inviterer til styrekurs: Styrets ansvar og roller – styrets bidrag til verdiskaping

Eksklusiv nettverksgruppe

Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

Tidspunkt: 26. oktober 2017, kl. 08:00 – 13:00. (Fra kl. 08:00 blir det servert enkel frokost og fra kl 12:30 – 13:00 serverer vi lunsj)
Sted: 2 etasje på LK-bygget (Meny). Furuvegen 6 på Gol

Program:

Krav og forventninger til bedriftens styre
Formelt ansvar og oppgaver, krav og forventninger til styret fra eiere og andre interessenter.
Styrets sammensetning og kompetanse
Styrets sammensetning og samlede kompetanse/egenskaper, hvordan styret fungerer som
kollegium, – interne relasjoner og styrets avhengighet/uavhengighet.
Styrets arbeidsform
Styreinstruks, styreleders roller og oppgaver, styrets årsplan, styrets relasjon til daglig
ledelse/administrasjonen, styrets form for interaksjon med selskapets eiere (formelt/uformelt),
gjennomføring av styremøtene og styreansvarsforsikring
Styrets roller og oppgaver
Sørge for kompetent og motivert daglig ledelse, bidra til utvikling av virksomheten/strategi,
utøve kontroll og tilsyn, herunder risikostyring
Styrets roller tilpasset familieeide- og oppstart-bedrifter
Eierstyring og selskapsledelse for en lokal bedrift
Styrets egenutvikling

Kurset koster kr. 1.700,- eks. mva

Se mer detaljert program og påmelding