CORPORATE GOVERNANCE – EN ARBEIDSBETINGELSE FOR STYRET

Programdirektør for Styreopplæring i iStyrelsen

Det er de store bedriftskrisene internasjonalt, tilbake på starten av 2000-tallet, særlig Enron og Parmalat, som har gitt begrepet et bredt og vesentlig innhold, og avgjørende relevans.

For eksempel omfatter begrepet corporate governance alt fra sentrale forhold som ”finansiell rapportering” og ”revisjonskomité”, til ”den menneskelige siden av corporate governance” eller ”the human side of Corporate Governance”. Kjernen i Corporate Governance begrepet er forholdet mellom eiere, styret og den daglige ledelse, og dermed også på rammene for hva den daglige ledelse skal eller kan gjøre.

Les mer

Rolleforståelse i styresammenheng

Styretips: Når skal de forskjellige roller i styrekollegiet bekles av forskjellige personer?

Hvis ingen egentlig vet hva som er den enkeltes rolle, blir ting uoversiktlig og ting kan lett skli ut.

I denne artikkelen settes fokuset på roller og rolleforståelse i styresammenheng.

Det er styret selv som må ta en egen gjennomgang av roller og rolleforståelse, slik dette bør avklares i det enkelte styret. Her gis et bakgrunnsteppe for hvorfor det er av betydning at den enkelte styrerepresentant har en forståelse av både sin egen rolle og andres roller i styresammenheng, og hva det dreier seg om.

Les mer

Styreleders oppgaver og styringsverktøy

Programdirektør for Styreopplæring i iStyrelsen

Styrearbeidet er personlig, og enhver må påse selvstendig behandling. Styret er også et kollegium og en gruppe. Denne gruppen ledes av styreleder, og det er viktig at styreleder utøver ledelse.

En styreleder kan ha akseptert dette vervet ut fra forskjellige årsaker. Vedkommende kan være eier eller medeier i det selskapet det gjelder, ha en profesjon ellers som tradisjonelt er ansett å ligge nært opptil det å kunne inneha et styreverv, som for eksempel ingeniør, advokat, siviløkonom, eller markedsfører, eller være forespurt fordi eier har tillit til vedkommende, være forspurt i kraft av sin bransjekunnskap eller lederstilling et annet sted, og så videre. Det kan dermed være en rekke årsaker til at en person som sitter som styreleder, faktisk er virksomhetens styreleder.

Les mer

STYREROLLEN – La 2020 bli året du blomstrer i styrerollen

 

Programdirektør for Styreopplæring i iStyrelsen

Styrets rolleforståelse og rolleutøvelse i praksis, er vesentlig i verdiskapende og bærekraftig styrearbeid. Styret tiltar seg selv sin rolle i lys av et sett med arbeidsbetingelser, herunder lover, og med fokus på hva som prioriteres som ønskede resultater av styrets arbeid og innsats. Styrets plikter og oppgaver er rimeligvis med å gi styrearbeidet innhold. Formen på styrearbeidet, herunder hvorvidt styret arbeider etter årsplaner, hvor ofte og hvordan styremøtene gjennomføres, etc. og dermed også styreleder selv, samt styre som gruppe, danner en ramme for styrearbeidets innhold.

Les mer

Invitasjon til STYRELEDERKURS: Profesjonell styreledelse i praksis

Styreevaluering

Verdiskapende og bærekraftig styrearbeid krever god styreleder

Kvalifiserte styreledere er den viktigste forutsetningen for verdiskapende og bærekraftig styrearbeid. Styrelederkurset har til hensikt å kvalifisere styreledere til en effektiv, betryggende og verdiskapende styreledelse.

Målgruppen for styrelederkurset er personer med noe styreerfaring som ønsker å bli godt kvalifiserte styreledere. Kurset vil også være nyttig for styremedlemmer generelt, samt bedriftseiere, daglig ledere og styresekretærer.

Les mer

Vel overstått julaften, og fortsatt God Jul fra oss i iStyrelsen! Hva med å lese litt nærmere om StyreModul 1

Programdirektør for Styreopplæring i iStyrelsen

Vi tenkte her å informere litt om vår grunnleggende styreopplæring som benevnes iStyrelsens StyreModul 1. Denne tilbys i Oslo gjennom 4 dager i januar: Tirsdag 14.1. – Fredag 17.1.2020:

 Hvis du har mulighet til å sette av noen dager i begynnelsen av året, og ønsker å sette deg godt inn i hva styrerollen handler om, innebærer og går ut på, så har du nå en mulighet til å delta i iStyrelsens grunnleggende styreopplærling, den som altså benevnes StyreModul 1.

 I disse juledager, kanskje du har litt ekstra tid, og har tid til å lese nyhetsbrev fra oss. Vi vil her informere litt om hva StyreModul 1 er.

Les mer

Når ikke Julenissen kan hjelpe, så er iStyrelsen der. God Jul!

Som det fremgikk av forrige nyhetsbrev-artikkel, kan en ikke stole på julenissen når det gjelder å få nødvendig styrking av kompetanse for verdiskapende styrearbeid. Men iStyrelsen kan gjerne bidra. Og til og med med en gratis og uforpliktende mulighet; – en gratistime for samtale i første halvdel av januar 2020. Samtalen kan dreie seg om kvalifisering og posisjonering for styreverv. Eller hvordan styrke din allerede gode styrekompetanse for videre karriere med styreverv.

Les mer

Det advares mot å tro at julenissen skal sørge for styrets og styremedlemmers kompetanseutvikling

Ansvar, krav og forventninger til norske styrer har økt betraktelig de senere årene, og denne utviklingen vil bare fortsette. Dette setter derfor stadig strengere krav til styrekollegiets totale kompetanse og effektiv arbeidsform, samtidig som det personlige ansvaret som et styreverv innebærer, setter krav til øket kompetanse hos det enkelte styremedlem.

Dessverre oppleves det at altfor mange styrer og altfor mange styremedlemmer synes å tro at utvikling av kompetanse og effektiv arbeidsform skal skje av seg. Og selv om det nå stunder mot jul er det heller lite trolig at julenissen vil sørge for dette.

Stadig økende krav til styrets verdiskapende evne

Hovedgrunnene til behov for fokus på styrets egenutvikling er:

  • Skjerpede reguleringer fra myndighetene
  • Teknologisk utvikling
  • Nye forretningsmodeller
  • Øket konkurranse i markedet
  • Behov for bærekraftig styrearbeid

Les mer

Ønsker du styreverv? Flere styreverv? Mer utfordrende styreverv?

Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
iStyrelsen AS

Undertegnede har i løpet av høsten hatt en rekke besøkende som har ønsket å snakke om hvordan få styreverv, – flere styreverv, – mer utfordrende styreverv. Noen er i en transitt-fase mellom stillinger, andre har avsluttet eller er i ferd med å avslutte sin karriere som leder og ønsker å vie seg til styrearbeid fremover.

Hva er virkemiddelet til å lykkes med realisering av disse ønskene?

Les mer

KURS I DRAMMEN: STYRET SOM VERDISKAPER

Bedriftsstyrets fremste oppgave er å skape verdier. Styrekurset viser hvordan
Har det gått rutine i styrearbeidet? Er det tid for en vitamininnsprøytning?

For at bedriftsstyret skal bidra til verdiskapingen, og ikke bare være et kontrollorgan, må det utvikle sin egen kompetanse og arbeidsform.

Nyttig for alle
Onsdag 11. mars holder Næringsforeningen i Drammensregionen kurs i verdiskapende styrearbeid, i samarbeid med rekrutteringsselskapet Agilium Worldwide Norway (AWN) og rådgivingsselskapet iStyrelsen.

Les mer