Ny utgave av NUES-retningslinjene

NUES-retningslinjene

Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) avholdt sin årlige konferanse i Oslo 17. oktober, og i den forbindelse ble det utgitt en oppdatert utgave av NUES-retningslinjene. Som kjent gjelder NUES-retningslinjene for børsnoterte selskaper, men mange andre selskaper i Norge forholder seg til disse i stor grad (så langt det er formålstjenlig). Derfor er det viktig for de fleste styrer i Norge å følge med på hva som presiseres i NUES-retningslinjene.

Les mer

Invitasjon til frokost-seminar i Oslo: Styrke din styrekompetanse i eksklusiv styrenettverksgruppe

iStyrelsen inviterer til gratis frokost-seminar om nytten av å delta i en eksklusiv styrenettverksgruppe. Hensikten med slik deltakelse er å styrke kompetansen innen eierstyring og selskapsledelse, med hovedvekt på verdiskapende styrearbeid.

Siden oppstart i 2015 med to eksklusive styrenettverksgrupper i Oslo og etter hvert én gruppe i Trondheim vil vi fra kommende nyttår gå inn i det femte året med virksomheten. Når vi passerer årsskiftet vil det erfaringsmessig bli noen ledige plasser for nye deltakere. På denne bakgrunn inviterer vi til frokost-seminar for å orientere om hvordan styrenettverksgruppene drives, og hvilken nytte en har ved å delta i en slik gruppe.

Les mer

Invitasjon til frokost-seminar i Trondheim om eksklusiv styrenettverksgruppe

iStyrelsen i samarbeid med HR-Gruppen Midt-Norge inviterer til gratis frokost-seminar om nytten av å delta i en eksklusiv styrenettverksgruppe. Hensikten med deltakelse i en slik gruppe er å styrke kompetansen innen eierstyring og selskapsledelse, med hovedvekt på verdiskapende styrearbeid.

«Styrenettverksgruppen-Trondheim» vil gå inn i sitt fjerde år fra kommende nyttår, og av erfaring vil det bli noen ledige plasser for nye deltakere ved årsskiftet. I frokost-seminaret vil det bli orientert om hvordan styrenettverksgruppen drives og hvilken nytte en har ved å delta i gruppen.

Les mer

Invitasjon til frokost-seminar om styreevaluering i praksis

Ingvild Myhre
Daglig leder og Partner i iStyrelsen

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner i iStyrelsen

iStyrelsen inviterer til gratis frokost-seminar om styreevaluering i praksis.

En omfattende undersøkelse har nylig slått fast at styreevaluering er svært viktig for forbedring av det verdiskapende styrearbeidet og dermed også lønnsomheten i selskapet. Men en forutsetning for slik forbedring er imidlertid at styreevalueringen gjennomføres med adekvat metodikk og med bruk av rådgiver med god kompetanse innen verdiskapende styrearbeid og analyse.

Les mer

Nå er det fastslått – Styreevaluering bidrar til øket verdiskaping og lønnsomhet

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Ved inngangen til høsten vil styrene i norske bedrifter etter hvert tenke på årets styreevaluering med henblikk på forbedringstiltak for 2019. Imidlertid, da ikke alle bedriftsstyrer på riktig alvor har tatt tak i denne muligheten enda, er det betimelig å vise til en omfattende undersøkelse foretatt med spørsmålene til over 1000 styremedlemmer i 55 land om gevinsten ved å gjennomføre styreevaluering, dokumentert i ”Boards of the Future – Global Board Survey 2018”. Fra rapporten kan følgende konklusjon mht. å forbedre verdiskaping og lønnsomhet siteres:

“….. there is one common tool that (almost) all truly effective boards take advantage of; regular, independently facilitated board evaluations. From experience, we know that when done right, the board evaluation adds exceptional value to the board’s inter-understanding of competencies, characters and priorities enabling the board to focus on the right issues in the right manner to add value to company management and to the company itself.”

M.a.o. hvis styreevalueringen blir gjort på riktig måte, og derav følgende forbedringstiltak blir effektivt gjennomført, vil dette gi betydelige gevinster for eierne, selskapet og dets ansatte, og kundene.

Les mer

Innovasjon – Styrets viktige rolle og oppgaver

Inger A. Myklebust
IAM Advisory Services

Investorer tenker nytt og styret har nye utfordringer. Fordi verden er i radikal endring og innovasjon ikke lenger kan ignoreres.

Tidligere var de store spørsmålene hvem som eide jorden, og så hvem som eide kapitalen. Nå handler det om hvem som eier kunnskapen, mener tysk-amerikaneren, Albert Wenger. Han regnes som en av verdens mest suksessfulle investorer i den digitale økonomien. Han skriver om den nye tidsalderens logikk og om vår tids radikale innovasjon; den digitale revolusjon.

Systemene endres, og med dem mulighetene. Wenger sier at det nesten er umulig å gjøre rasjonelle vurderinger rundt investeringene i tidlige faser. Man må bare forsøke å begrense antall feil. Ideene og menneskene med substans til å bidra positivt til de banebrytende endringene er det som er interessant.

Innovasjon og fremtid. Hva sier styrene?

Svarene på spørsmålene til over 1000 styremedlemmer i 55 land, dokumentert i ”Boards of the Future – Global Board Survey 2018”, viser klart at vi beveger oss fra et kontrollfokusert til et fremtidsorientert styre med større fokus på innovasjon, digitalisering, kunder og salg.

Eierne har naturligvis et svært viktig ansvar i å velge styreleder med riktig kompetanse. Har styreleder evne til fremtidsorientering eller er han / hun mest opptatt av tradisjonell kontroll?

Styret utfordres, ikke bare med å fornye seg selv, men med å sikre at ledelsen og organisasjonen er satt sammen slik at man sikrer tilstrekkelig grad av nytenkning. Det må tilrettelegges med ressurser, metoder, strukturer og lederskap.

Les mer

Stadig flere etterspør tilpasset styreopplæring – bedriftsintern og individuell

Bjarne Aamodt
Styreleder i iStyrelsen

Det er gledelig å registrere øket forståelse for viktigheten av kompetente styrer som bidragsyter til verdiskapingen i norske bedrifter. For store bedrifter har slik forståelse vært etablert i lengre tid. Men for små og mellomstore bedrifter (SMB) har slik forståelse heller vært mangelfull, men det synes nå å være i positiv utvikling. Dette skaper behov for opplæring av nye styremedlemmer, hvor det nå registreres en trend mot ønsket om mer tilpasset bedriftsintern styreopplæring og individuell (en-til-en) opplæring.

Les mer

Kurs i verdiskapende styrearbeid i energibransjen: «Inn i styrearbeid»

I regi av Energi Norge og med hovedforedragsholder Bjarne Aamodt, partner og styreleder iStyrelsen, og med innlegg om aktuelle utfordringer for kraftnæringen ved Espen Fossum, partner og styreleder i Thema Consulting Group, inviteres til kurs i verdiskapende styrearbeid med en helhetlig gjennomgang av hva som i praksis forventes av kunnskaper og kompetanse i et styreverv i energibransjen.

Tid: 4. sept. 2018, kl. 09:00–16:30

Sted: Næringslivets Hus, Oslo

Les mer

Strukturering av verdiskapende styrearbeid

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Hensikten med styrearbeidet er å bidra til verdiskapingen gjennom god og lønnsom forretningsutvikling, samtidig som det skal sikres adekvat kontroll og tilsyn. iStyrelsen har gjennom mange års erfaringer blant selskapets partnere og samarbeidspartnere utviklet et konsept for hvordan styrets bidrag til verdiskapingen best kan realiseres, – kalt «iStyrelsen modellen». Konseptet blir benyttet overfor iStyrelsens kunder gjennom rådgivning i form av styrekurs, styreevalueringer, eksklusive styrenettverksgrupper eller annen form for assistanse.

Selv om mange elementer fra iStyrelsen modellen er blitt adressert i tidligere nyhetsbrev, har det ikke vært presentert et totaloverblikk over konseptet. En slik totalpresentasjon følger nedenfor.

Les mer

Valgkomité – Viktig organ for god styresammensetning

Ingvild Myhre
Daglig leder og Partner
iStyrelsen

Styrerommet utfordres mer enn noen gang. Vi ser at etablerte forretningsmodeller utfordres, og at bl.a. digitalisering øker og gir både muligheter og utfordringer.

Å ha et godt styre med god og riktig sammensatt kompetanse vil kunne gi virksomheter både god kontroll og økt verdiskaping. Og begge deler vil være nødvendig i den konkurransen de fleste er inne i eller vil møte fremover.

For å sikre at en har et godt styre vil en valgkomité for innstilling av aksjonærvalgte styremedlemmer ofte være en del av svaret.

Les mer