Invitasjon til noen ledige plasser i eksisterende, eksklusive styrenettverksgrupper i Oslo-området

iStyrelsen AS tilrettelegger (fasiliterer) fire eksklusive styrenettverkgrupper, – to i Oslo-området, én i Trondheim og én på Sørlandet. Og flere er under planlegging.

Eksklusiv nettverksgruppe
Eksklusive styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter

Denne virksomheten som har vært drevet i snart tre år, har vist seg å være en meget effektiv læringsarena for styrking av deltakernes kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse, med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. I tillegg gir det mulighet til å sondere aktuelle problemstillinger blant gruppenes deltakere (som alle er resurspersoner), samt styrke ditt nettverk.

Da det fra kommende årsskifte vil være noen få som avslutter sin deltakelse, inviteres du til å melde din uforpliktende interesse for å kunne bli ny deltaker. (mer…)

Digitalisering treffer styrearbeidet

  • Post author:
  • Post category:Temaartikler
  • Reading time:4 mins read

Jeg får i ulike sammenhenger henvendelser fra operative ledere som ber om råd. I disse dager handler det mye om digitalisering.  Pressen gjør en god jobb med å løfte det frem i vår alles bevissthet, også styremedlemmenes.

Henry J.O. Wengstrøm
Daglig leder
henry@styreplan.no
www.styreplan.no

Fra styrenes side fører det til at daglig leder får i oppdrag å ”digitalisere”; – å lage planer og statusrapporter for digitalisering av virksomheten. Det er imidlertid svært ofte uklart hva som menes med digitalisering. Her er deler av en definisjon hentet fra Store Norske Leksikon[1]:

Å ta i bruk datatekniske metoder og verktøy for å erstatte eller effektivisere manuelle eller fysiske oppgaver…”.

Denne definisjonen er lettfattelig. Den er et godt utgangspunkt når ledelsen skal diskutere, beslutte og gjennomføre ”digitalisering” i egen virksomhet[2].

Utfordringen er imidlertid at ”å ta i bruk” krever at brukerne, menneskene, har både evne og vilje til å lære nye metoder og verktøy. Det er min erfaring at denne utfordringen undervurderes i styrerommet. Det er altfor enkelt å beslutte at ”andre” skal ta i bruk ny IKT… (mer…)

Styrets handleplikt – Et varsko etter endringer av Aksjeloven pr. 1. juli

Styrets ansvar og oppgave mht. å følge opp selskapets egenkapital og likviditet er en av de sentrale plikter i styrearbeidet. Her er det skjedd en endring av Aksjeloven pr. 1, juli som styremedlemmer må merke seg, nemlig at Asl. § 3-4 og 3-5 nå kun dreier seg om styrets vurdering av den reelle egenkapitalen og likviditetssituasjonen.

Før 1. juli hadde Aksjeloven samme tekst supplert med et kriterium om at handleplikt også ville inntreffe ved at egenkapitalen ble mindre enn halvparten av aksjekapitalen. I tidligere utgaver av Aksjeloven var faktisk dette siste elementet det eneste kriteriet for handleplikt. (mer…)

Tilbud om å kombinere årets styreevaluering med et mini-styreseminar

Det som kjennetegner gode og verdiskapende styrer, er at de vier betydelig oppmerksomhet på sin egenutvikling.

Styreevaluering
Styrets egenutvikling er svært viktig

Vi gjennomlever for tiden tider med store utfordringer hvor verdiskapende styrearbeid er et «must» for at selskapene skal kunne ha en lønnsom vekst og utvikling, – og overleve over tid.

Vi har gjennom en rekke nyhetsbrev det siste året belyst flere sider ved styrets egenutvikling, herunder den viktige årlige styreevalueringen, som er helt sentral i styrets arbeid med sin egenutvikling. Men vi har også erfart at mange styrer arrangerer et årlig styreseminar hvor det fokuseres på aktuelle tema for styret. Vi har med interesse registrert at enkelte styrer kombinerer disse to aktivitetene, – behandling av styreevalueringen og det årlige tema-styreseminaret – i samme møte, og at det avsettes nok tid til å samkjøre dette på en formålstjenlig måte. Ved god planlegging av det kombinerte møtet vil dette ha den fordel at forbedringsbehov, som fremkommer fra styreevalueringen, helt eller delvis kan bli adressert gjennom temapresentasjon og diskusjonen i seminar-delen («mini-styreseminaret»). (mer…)

Rabatt på styreevaluering for abonnenter av nyhetsbrevet

Tidligere blogg-artikler/nyhetsbrev (hhv. av  4. mai og 18. august) har omtalt viktigheten og gevinsten av å gjennomføre styreevaluering som ledd i styrets egenutvikling. iStyrelsen har som målsetning å bidra til stadig bedre og verdiskapende styrearbeid. En av tjenestene vi tilbyr…

Start planlegging av styrets årlige egenevaluering

Eksklusiv nettverksgruppe
Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

Styrer som ønsker å utføre et best mulig verdiskapende styrearbeid, kjennetegnes ved å foreta en årlig egenevaluering av sitt arbeid, – dette med henblikk på å identifisere forbedringstiltak som ledd i sin egenutvikling.

Vinduet for å gjennomføre den årlige styreevalueringen er gjerne rundt årsskiftet. Men det er avgjørende for suksessfull gjennomføring at tiltaket planlegges og gjennomføres på en gjennomtenkt måte, og derfor er det viktig å starte planlegging i god tid og gjerne ved inngangen til høsten. Det må tenkes gjennom hvordan styreevalueringen skal gjennomføres, – om det skal være en innledende nettbasert- eller samtalebasert faktainnhentingsrunde blant styrets medlemmer og eventuelt andre forut for plenumsbehandling i styret, om det skal gjennomføres som en ren intern prosess eller om det skal søkes ekstern bistand, om det skal kombineres med et styreseminar for å drøfte aktuelle tema innen verdiskapende styrearbeid, etc. (mer…)

Styrekurs: Verdiskapende styrearbeid for kraftnæringen

Eksklusiv nettverksgruppe
Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

EnergiNorge har i samarbeid med iStyrelsen og Thema Consulting Group utarbeidet kurstilbud for styrer i kraftselskaper. Det inviteres nå til påmelding til neste kurs 31. august -1. september.

Det stilles økte krav til årvåkenhet, faglig kompetanse og relevant erfaring hos styremedlemmer i norske energiselskap, og styrets rolle som verdiskaper er avgjørende for selskapenes fremtid. Er du i tillegg ny i styret eller ny i rollen som styremedlem er det mye å ha oversikt over. Dette velprøvde kurset gir deg tryggheten du trenger i møte med utfordringene. Gjør som meget fornøyde deltagere før deg: Meld deg på og lær mer om styrearbeid av erfarne bransjefolk. (mer…)

Har du ambisjon om å påta deg styreverv? Råd og vink om å komme i posisjon for det

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Vi i iStyrelsen får stadig forespørsel fra personer som har ambisjoner om å påta seg styreverv, om hvordan komme i posisjon for styreverv. De opplever liten etterspørsel etter styremedlemmer. Samtidig opplever vi i vårt virke som rådgivere overfor selskaper innen eierstyring og selskapsledelse hvor mangelfullt det ofte kan være med relevant kompetanse i selskapsstyrer, uten at dette avstedkommer uttrykt behov for nyrekruttering

Heldigvis ser vi nå imidlertid en gryende positiv utvikling når det gjelder forståelsen for at et verdiskapende styre kan være gull verdt for et selskap, og dermed vil forhåpentligvis også etterspørsel etter kompetente styrekandidater komme etter hvert.

For de som ønsker å posisjonere seg for styreverv i dette utviklingsbildet, følger det nedenfor noen råd og vink som kan bidra til å øke sannsynligheten for å lykkes med å få styreverv. (mer…)

Risikostyring som verktøy for å operasjonalisere strategien – Styrets og toppledelsens ansvar

For å stadfeste det først som sist; – styret og toppledelsen har det fulle ansvar for risikostyringen i enhver virksomhet. Og videre, – risikostyring er ikke synonymt med risikominimering. Uansett om det er snakk om finansielt motiverte mål eller ikke, må eiere av en virksomhet akseptere risiko for å oppnå sine mål. Jo mer ambisiøse mål, jo mer risiko må vi normalt påta oss. God risikostyring handler om å balansere nivået av usikkerhet vi lever med og hvor stor grad av måloppnåelse vi forventer eller ønsker. Dernest handler det om å jobbe systematisk for å håndtere usikkerheten mest mulig effektivt, med mål om å sikre oppside og redusere nedside. Det nivået av usikkerhet vi er villige til å leve med, kaller vi gjerne risikoappetitt.

Denne artikkelen er en forkortet utgave av en artikkel forfattet av Ole Martin Kjørstad, som arbeider i Norges Bank som spesialrådgiver i Internrevisjonen, og som er medlem av styret i Nettverk Risikostyring i IIA Norge og var del av arbeidsgruppen som på vegne av IIA Norge utarbeidet en veileder for risikostyringsfunksjonen. (mer…)