Årlig styreevaluering avdekker forbedringspotensial i styrearbeidet – Erfaringer fra virkeligheten

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Viktigheten av et velfungerende og verdiskapende styre for en virksomhet er blitt stadig mer åpenbar sett i relasjon til behovet for forbedret effektivitet, kvalitet og verdiskaping, slik som det ble påpekt behov for i rapporten fra Regjeringens produktivitetskommisjon for vel et år siden. Dette gjelder så vel i næringsvirksomhet som i offentlig tjenesteproduksjon.

Det er derfor gledelig å registrere en positiv utvikling den senere tid i mange styrer når det gjelder fokus på sin egenutvikling for å bidra til denne forbedringen.

Et sentralt element i styrenes arbeid med sin egenutvikling er å foreta en årlig egenevaluering som gjøres for å avdekke forbedringsbehov, både når det gjelder kompetansesammensetning i styret så vel som arbeidsform i styret. iStyrelsen har vært engasjert av styrer i en rekke store og mindre selskaper, private og offentlige, (jf. referanser) for å gjennomføre styreevalueringer. Nedenfor presenteres en del erfarte typer problemstillinger som er blitt avdekket gjennom disse evalueringene. (mer…)

Verdiskapende eierstyring og selskapsledelse i selskaper med datterselskaper – Omstilling og innovasjon

Innledning

Bjarne Aamodt
Styreleder i iStyrelsen

Verdiskapende eierstyring og selskapsledelse er fundamentalt avgjørende for å kunne realisere den produktivitetsforbedringen i norsk næringsliv og offentlig tjenesteproduksjon som Regjeringens produktivitetskommisjon etterlyste i sin andre rapport av 11. februar 2016. For å komme fra ord til handling er det derfor viktig at verdiskapende eierstyring og selskapsledelse, herunder verdiskapende styrearbeid, blir konkretisert og realisert av alle involverte, slik at dette kan bli en realitet.

Boston Consulting Group viste i sin rapport “How Nordic Boards Create Exceptional Value” av juni 2016 at de større selskapene i Norden har en styringsstruktur (den «Nordiske modellen») med styrer som bidrar mer til verdiskapingen enn hva tilfellet er i alle andre land i verden. Hovedprinsippene i styrearbeidet som er lagt til grunn i den «Nordiske modellen», er helt i tråd med beskrivelsen av verdiskapende styrearbeid som ble publisert i en artikkel i et tidligere nyhetsbrev. Med basis i disse hovedprinsippene har vi et godt utgangspunkt for å kunne etablere en bedre verdiskaping også i SMB-selskaper og offentlig eide selskaper.

Da det er normalt å strukturere selskaper med den operative virksomheten helt eller delvis i datterselskaper, er det viktig å sikre at utøvelsen av verdiskapende eierstyring og selskapsledelse blir gjennomført på en tilpasset og verdiskapende måte i hele selskapsstrukturen (konsernet). Dette er belyst nedenfor. (mer…)

Hva karakteriserer et verdiskapende styre?

Alle formelt etablerte selskaper er etter loven pålagt å ha et styre. Avhengig av hvilken type selskap, vil det være noe forskjellig lovverk, f.eks. for aksjeselskap, allmennaksjeselskap, statsforetak, kommunalt foretak, etc. En fellesnevner for disse selskapslovene er at styret er ansvarlig for å ivareta kontroll, tilsyn og diverse pålegg overfor daglig ledelse og virksomheten for øvrig. Imidlertid sier lovene svært lite om hvordan styrene skal bidra til verdiskapingen i virksomhetene. Og som konsekvens av det er det da også blitt svært forskjellige typer styrer å finne blant selskapene, hvorav det er viktig å klargjøre hva som skal til for at et styre kan være virkelig verdiskapende. (mer…)

Lunsjmøte i Risør: Hvordan forbedre eierstyring og selskapsledelse (herunder styrearbeidet) gjennom egenutvikling?

Eierstyring og selskapsledelse, herunder styrearbeidet, i norske bedrifter har et betydelig behov for forbedring. Dette vil være en avgjørende forutsetning for at anbefalingene i rapporten fra Regjeringens Produktivitetskommisjon av februar 2016 skal bli realisert. Rapporten påpeker behovet for produktivitetsforbedringer i norsk næringsliv og offentlig tjenesteproduksjon, med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret står her helt sentralt og vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette.

Lunsjmøtet vil adressere hvordan styret og daglig ledelse kan håndtere dette på en proaktiv måte. (mer…)

Frokostmøte: Hvordan bli et bedre styre gjennom egenevaluering og egenutvikling?

Ingvild Myhre
Ingvild Myhre
Bjarne Aamodt Styreleder i iStyrelsen
Bjarne Aamodt

Norske styrer har et betydelig behov for egenutvikling. Dette vil være en avgjørende forutsetning for at anbefalingene i rapporten fra Regjeringens Produktivitetskommisjon av februar 2016 skal bli realisert. Rapporten påpeker behovet for produktivitetsforbedringer i norsk næringsliv og offentlig tjenesteproduksjon, med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette. (mer…)

Nå er det tid for styrets årsplan for 2017

Bjarne Aamodt Styreleder i iStyrelsen
Bjarne Aamodt
Styreleder i iStyrelsen

Et verdiskapende styre skal ikke bare sørge for god kontroll og tilsyn med virksomheten og den daglige ledelse. Det skal også på en proaktiv måte bidra til å styrke virksomhetens verdiskaping!

Med referanse til rapporten fra regjeringens produktivitetskommisjon tidligere i år er det behov for betydelig forbedring av produktiviteten i landets næringsliv og offentlig virksomhet. For bedrifter er det styrene som er ansvarlige for å sørge for dette.

Det viktigste virkemiddel styret har for å utøve dette ansvaret, er å sørge for en formålstjenlig årsplan for styrets arbeid, herunder planen for viktige agenda-temaer og -saker for kommende års styremøter. (mer…)

Snart i mål med etablering av en styrenettverksgruppe med møteplass i Arendal, men inviterer ytterligere 2-3 deltakere før oppstart

Som tidligere annonsert er det under etablering en eksklusiv styrenettverksgruppe i Sør-Norge med planlagt møteplass i Arendal. Det er nå påmeldt en meget interessant gruppe deltakere, men det ønskes ytterligere et par deltakere før oppstart. Med referanse til presentasjonen av…