Kurs i verdiskapende styrearbeid for energisektoren

  • Post author:
  • Post category:Kurs
  • Reading time:1 mins read

iStyrelsen v/Bjarne Aamodt foreleser på styrekurs i regi av EnergiNorge, 25-26. august. Styrekurset er rettet mot alle som er interessert i styrearbeid generelt, men med spesiell vekt på forhold innen energisektoren. Det stilles økte krav til årvåkenhet, faglig kompetanse og…

Invitasjon til frokostmøte i Trondheim om «Styrets behov for egenutvikling»

Kåre Ovesen Partner Tennebø & Partners AS
Kåre Ovesen
Partner
Tennebø & Partners AS
Bjarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Regjeringens Produktivitetskommisjon konstaterte i sin rapport av 11. februar behovet for produktivitetsforbedringer med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette.

Det trigger behovet for at styrene blir mye mer opptatt av sin egenutvikling for å kunne mestre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte.

Et særdeles viktig virkemiddel i styrets egenutvikling er å gjennomføre en årlig styreevaluering med henblikk på å identifisere sterke og svake sider i styrets arbeid, herunder styrets kompetansesammensetning og styrets arbeidsform, og derav finne fram til forbedringstiltak.

iStyrelsen AS i samarbeid med Tennebø & Partners AS inviterer til frokostmøte i Trondheim med foredrag om styrets behov for egenutvikling.

(mer…)

Invitasjon til frokostmøte i Bergen om "Styrets behov for egenutvikling"

iStyrelsen AS i samarbeid med StyreAkademiet Hordaland inviterer til frokostmøte i Bergen med foredrag om styrets behov for egenutvikling.

Victor Jensen Daglig leder StyreAkademiet Hordaland
Victor Jensen
Daglig leder
StyreAkademiet Hordaland
Bjarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Regjeringens Produktivitetskommisjon konstaterte i sin rapport av 11. februar behovet for produktivitetsforbedringer med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette.

Det trigger behovet for at styrene blir mye mer opptatt av sin egenutvikling for å kunne mestre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte.

Et særdeles viktig virkemiddel i styrets egenutvikling er å gjennomføre en årlig styreevaluering med henblikk på å identifisere sterke og svake sider i styrets arbeid, herunder styrets kompetansesammensetning og styrets arbeidsform, og derav finne fram til forbedringstiltak.

(mer…)

iStyrelsen AS inviterer til frokostmøte i Oslo om styrets behov for egenutvikling

Bjarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS
Ingvild Myhre Daglig leder og Partner iStyrelsen AS
Ingvild Myhre
Daglig leder og Partner
iStyrelsen AS

Regjeringens Produktivitetskommisjon konstaterte i sin rapport av 11. februar behovet for produktivitetsforbedringer med krav til omstilling, nyskapning og nye forretningsmodeller. Styret vil ha det formelle og reelle ansvaret for vellykket gjennomføring av dette.

Det trigger behovet for at styrene blir mye mer opptatt av sin egenutvikling for å kunne mestre disse oppgavene på en tilfredsstillende måte.

Et særdeles viktig virkemiddel i styrets egenutvikling er å gjennomføre en årlig styreevaluering med henblikk på å identifisere sterke og svake sider i styrets arbeid, herunder styrets kompetanse-sammensetning og styrets arbeidsform, og derav finne fram til forbedringstiltak.

Du inviteres til frokostmøte

(mer…)

Bjarne Aamodt med foredrag på EnergiNorges Vinterkonferanse 6-8. april: "Verdiskapende styrearbeid. Hvorfor og hvordan?"

Tema-artikkel:

BJarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Styret har med hjemmel i lovverket ansvar for å kontrollere og føre tilsyn med en virksomhet. Men verdiskapende styrearbeid krever mye mer enn gjennom kontroll å sikre mot tap ved å unngå feil!

Regjeringens produktivitetskommisjon fastslo i sin rapport av 11. februar i år at det må til en betydelig produktivitetsvekst gjennom omstilling og nyskapning. Dette for å snu en negativ trend hvor produktivitetsutviklingen i fastlands-Norges næringsliv har vært meget beskjeden de siste 10 årene, og til og med negativ for flere bransjer, herunder kraftbransjen. Med dette som bakteppe må styrene ta inn over seg sitt formelle og reelle ansvar for at landets virksomheter skal få den nødvendige økning i produktiviteten.

Spørsmålet blir derfor hvordan styrene skal kunne sørge for denne produktivitetsveksten? Den vil ikke komme av seg selv. Styrene må påta seg ansvaret for dette, og agere målrettet, metodisk og med motivasjon.

(mer…)

iStyrelsen inngår samarbeidsavtale med StyreAkademiet i Hordaland, bl.a. for etablering av en eksklusiv styrenettverksgruppe i Bergen

iStyrelsen og StyreAkademiet i Hordaland har inngått en samarbeidsavtale med hensikt å fremme godt styrearbeid i Hordaland. I første omgang vil dette innebære samarbeid om etablering av en eller flere eksklusive styrenettverksgrupper i Bergen, fremme av medlemskap i StyreAkademiet Hordaland, samt aktiv deltagelse i StyreAkademiet Nettforum som er under etablering. (mer…)

Verdiskapende styrearbeid i tiden for omstilling og nyskapning – Nye eksklusive Styrenettverksgrupper

Tema-artikkel:

Eksklusiv nettverksgruppe
Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

iStyrelsen AS vil lansere eksklusive styrenettverksgrupper på nye steder i Norge.  Etter vellykket etablering av to styrenettverksgrupper på Østlandet og en i Trondheim vil det nå i første omgang bli etablert slike grupper i Tromsø, Bergen og Stavanger.

På disse stedene vil det bli invitert til frokostmøter (for Tromsø se påmelding nedenfor) med foredrag om verdiskapende styrearbeid i tiden for omstilling og nyskapning, samt lansering av den planlagte styrenettverksgruppen.

På de nye stedene vil etableringen bli gjort i samarbeid med lokale samarbeidspartnere. (mer…)

Norske styrer har ansvar for å realisere Produktivitetskommisjonens anbefalinger

Tema-artikkel:

BJarne Aamodt Styreleder og Partner iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Produktivitetskommisjonens andre rapport ble presentert 11. februar i år. Den påpekte et betydelig behov for produktivitetsforbedringer innen næringslivet og offentlig forvaltning. Bjarne Aamodt mener at i alle virksomheter som har et ansvarlig styre, vil det være styrets oppgave å realisere denne ambisjonen.

 

 

(mer…)

Du inviteres til eksklusiv styrenettverksgruppe for Møre

Gode styrer og godt styrearbeid blir stadig viktigere for verdiskaping i selskaper og organisasjoner. Både små og store virksomheter står nå overfor betydelige utfordringer og omstillingsbehov, og bidraget fra styret til vellykket utvikling vil være helt avgjørende.

Sparebanken Møre arrangerte 22-23. september 2015 frokostseminar i hhv Ålesund og Molde med innlegg om verdiskapende styrearbeid presentert av Bjarne Aamodt fra styrerådgivningsselskapet iStyrelsen AS. Da det der ble vist stor interesse for temaet, ønsker iStyrelsen å følge opp med invitasjon til en eksklusiv styrenettverksgruppe som planlegges etablert i Ålesund. (mer…)

Eksklusiv styrenettverksgruppe etablert i Trondheim

iStyrelsen lanserte for vel et år siden konseptet med eksklusive styrenettverksgrupper for å bidra til kompetanseutvikling innen verdiskapende styrearbeid. Etter at tre styrenettverksgrupper kom i gang i Østlands-området i fjor er nå den første eksklusive styrenettverksgruppen etablert i Trondheim med deltakere med bred styrekompetanse fra forskjellige virksomheter i Trøndelag. Etableringen i Trondheim er i samarbeid med lokalavdelingen av Tennebø & Partners.
«Vi er svært glad for å kunne starte opp i Trondheim da det der er meget interessante virksomheter med dyktige styremedlemmer, som har gitt uttrykk for interesse for styrking av sin styrekompentanse», sier Bjarne Aamodt, som vil være faglig tilrettelegger for opplegget.
Etter at virksomheten nå kommer igang i styrenettverksgruppen i Trondheim vil det der fortsatt være muligheter for å øke antall deltakere med noen få. Interesserte kan ta kontakt. (mer…)