Bård Mikkelsen

"Vi har benyttet iStyrelsen som ekstern assistent i fbm. styreevalueringer. Jeg er godt fornøyd med kvaliteten på denne assistansen. De har vist god kompetanse, effektive verktøy og en god evne…

Fortsett å lese

Avholdt seminar om Styrets egenutvikling – herunder styreevaluering som verktøy. Presentasjonen tilgjengelig

Ingvild Myhre
Daglig leder og partner
iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
iStyrelsen AS

Det er viktigere enn noensinne at bedrifters styrer setter sin egenutvikling på agendaen. Styret står overfor kontinuerlig større utfordringer i sitt verdiskapende styrearbeid, og sitter samtidig i stadig større grad i «glasshus» overfor interessenter til bedriften (eiere, kunder, ansatte, etc), media og samfunnet forøvrig. Ikke minst vil det i tiden fremover bli fokusert på om verdiskapende styrer også ivaretar en bærekraftig utvikling av bedriften.

Det er flere måter styret kan sørge for forbedring og utvikling av sitt arbeid på, som f.eks.:

  • Kvalitetsvurdering av møtegjennomføring ved slutten av hvert styremøte
  • Årlig egenevaluering med forbedringstiltak
  • Styrekurs/-seminarer
  • iStyrelsen styrenettverksgrupper
  • Elektronisk styrerom

(mer…)

Fortsett å lese

iStyrelsen inviterer til kurs: Praktisk styreevaluering som verktøy for styrets egenutvikling

Ingvild Myhre
Daglig leder og partner
iStyrelsen AS
Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
iStyrelsen AS

Praktisk kurs i hvordan gjennomføre årlig styreevaluering som premissgiver for styrets egenutvikling.

Styrets rolle og bidrag til verdiskapingen i bedrifter / virksomheter er blitt stadig viktigere, og er under øket observasjon fra mange interessenter og bivånere. Det betyr at styret må vie en god del oppmerksomhet på sin egenutvikling for å kunne utøve rollen på en formålstjenlig måte, – over tid.

For å identifisere aktuelle forbedringsmuligheter må styret foreta en egenevaluering som vil innebære en evaluering av sin kompetanse, sin arbeidsform og sitt bidrag til verdiskapingen. Til dette trengs det moderne evalueringsmetodikk, verktøy og solid analysekompetanse.

iStyrelsen inviterer til kurs i praktisk gjennomføring av styreevalueringer. Innlederne på kurset vil være Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre, som har praktisk erfaring fra styreevalueringer gjennom nærmere 20 år. (mer…)

Fortsett å lese

Invitasjon til frokost-seminar om styreevaluering i praksis

Ingvild Myhre
Daglig leder og Partner i iStyrelsen
Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner i iStyrelsen

iStyrelsen inviterer til gratis frokost-seminar om styreevaluering i praksis.

En omfattende undersøkelse har nylig slått fast at styreevaluering er svært viktig for forbedring av det verdiskapende styrearbeidet og dermed også lønnsomheten i selskapet. Men en forutsetning for slik forbedring er imidlertid at styreevalueringen gjennomføres med adekvat metodikk og med bruk av rådgiver med god kompetanse innen verdiskapende styrearbeid og analyse. (mer…)

Fortsett å lese

Nå er det fastslått – Styreevaluering bidrar til øket verdiskaping og lønnsomhet

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Ved inngangen til høsten vil styrene i norske bedrifter etter hvert tenke på årets styreevaluering med henblikk på forbedringstiltak for 2019. Imidlertid, da ikke alle bedriftsstyrer på riktig alvor har tatt tak i denne muligheten enda, er det betimelig å vise til en omfattende undersøkelse foretatt med spørsmålene til over 1000 styremedlemmer i 55 land om gevinsten ved å gjennomføre styreevaluering, dokumentert i ”Boards of the Future – Global Board Survey 2018”. Fra rapporten kan følgende konklusjon mht. å forbedre verdiskaping og lønnsomhet siteres:

“….. there is one common tool that (almost) all truly effective boards take advantage of; regular, independently facilitated board evaluations. From experience, we know that when done right, the board evaluation adds exceptional value to the board’s inter-understanding of competencies, characters and priorities enabling the board to focus on the right issues in the right manner to add value to company management and to the company itself.”

M.a.o. hvis styreevalueringen blir gjort på riktig måte, og derav følgende forbedringstiltak blir effektivt gjennomført, vil dette gi betydelige gevinster for eierne, selskapet og dets ansatte, og kundene.

(mer…)

Fortsett å lese

Tilbud om å kombinere årets styreevaluering med et mini-styreseminar

Det som kjennetegner gode og verdiskapende styrer, er at de vier betydelig oppmerksomhet på sin egenutvikling.

Styreevaluering
Styrets egenutvikling er svært viktig

Vi gjennomlever for tiden tider med store utfordringer hvor verdiskapende styrearbeid er et «must» for at selskapene skal kunne ha en lønnsom vekst og utvikling, – og overleve over tid.

Vi har gjennom en rekke nyhetsbrev det siste året belyst flere sider ved styrets egenutvikling, herunder den viktige årlige styreevalueringen, som er helt sentral i styrets arbeid med sin egenutvikling. Men vi har også erfart at mange styrer arrangerer et årlig styreseminar hvor det fokuseres på aktuelle tema for styret. Vi har med interesse registrert at enkelte styrer kombinerer disse to aktivitetene, – behandling av styreevalueringen og det årlige tema-styreseminaret – i samme møte, og at det avsettes nok tid til å samkjøre dette på en formålstjenlig måte. Ved god planlegging av det kombinerte møtet vil dette ha den fordel at forbedringsbehov, som fremkommer fra styreevalueringen, helt eller delvis kan bli adressert gjennom temapresentasjon og diskusjonen i seminar-delen («mini-styreseminaret»). (mer…)

Fortsett å lese

Start planlegging av styrets årlige egenevaluering

Eksklusiv nettverksgruppe
Verdiskapende styrearbeid blir avgjørende viktig fremover

Styrer som ønsker å utføre et best mulig verdiskapende styrearbeid, kjennetegnes ved å foreta en årlig egenevaluering av sitt arbeid, – dette med henblikk på å identifisere forbedringstiltak som ledd i sin egenutvikling.

Vinduet for å gjennomføre den årlige styreevalueringen er gjerne rundt årsskiftet. Men det er avgjørende for suksessfull gjennomføring at tiltaket planlegges og gjennomføres på en gjennomtenkt måte, og derfor er det viktig å starte planlegging i god tid og gjerne ved inngangen til høsten. Det må tenkes gjennom hvordan styreevalueringen skal gjennomføres, – om det skal være en innledende nettbasert- eller samtalebasert faktainnhentingsrunde blant styrets medlemmer og eventuelt andre forut for plenumsbehandling i styret, om det skal gjennomføres som en ren intern prosess eller om det skal søkes ekstern bistand, om det skal kombineres med et styreseminar for å drøfte aktuelle tema innen verdiskapende styrearbeid, etc. (mer…)

Fortsett å lese
  • 1
  • 2
Lukk meny