Styresammensetning i små selskaper – interne/eksterne styremedlemmer

Uansett selskapsstørrelse vil styrets bidrag til verdiskapingen være avhengig av at styrekollegiet virker som et godt team og i god interaksjon med daglig leder. Følgende forhold vil da være sentrale for at dette skal være tilfellet:

Bjarne Aamodt,
Styreleder og partner
iStyrelsen AS
  1. Styret må ha en formålstjenlig sammensetning
  2. Styret må ha god forståelse av premissene for selskapet
  3. Dyktig styreleder er helt avgjørende
  4. Relasjonen mellom styret og daglig leder er viktig
  5. Styret må regelmessig gjennomføre en egenevaluering med henblikk på forbedringstiltak.

På generell basis (for litt større selskaper) ble ovennevnte forhold belyst i et tidligere nyhetsbrev. Nedenfor skal vi gå nærmere inn på hva som er viktig når det gjelder styresammensetningen i små selskaper, og herunder i hvilken grad det spiller noen rolle om det er interne eller eksterne styremedlemmer. (mer…)

Fortsett å lese

Invitasjon til frokost-seminar i Oslo: Hvordan posisjonere seg til å få styreverv?

iStyrelsen inviterer til gratis frokost-seminar med tema om hvordan man kan posisjonere seg til å få styreverv. Hensikten er å belyse forholdene omkring profesjonalisering av styrene, styrerekruttering, og hvordan man best mulig kan posisjonere seg for å komme i betraktning som kandidat til styreverv.

Rekruttering til styrer foregår i dag på forskjellig vis, – alt fra det uprofesjonelle til det meget profesjonelle, avhengig av hvilke eierpreferanser som råder. Samtidig er det mange personer som har ambisjoner om å påta seg seg styreverv. Men for disse er ofte spørsmålet hvordan man kan posisjonere seg for å komme i betraktning. Frokost-seminaret vil belyse disse forholdene. (mer…)

Fortsett å lese

Har du ambisjon om å påta deg styreverv? Råd og vink om å komme i posisjon for det

Bjarne Aamodt
Styreleder og Partner
iStyrelsen AS

Vi i iStyrelsen får stadig forespørsel fra personer som har ambisjoner om å påta seg styreverv, om hvordan komme i posisjon for styreverv. De opplever liten etterspørsel etter styremedlemmer. Samtidig opplever vi i vårt virke som rådgivere overfor selskaper innen eierstyring og selskapsledelse hvor mangelfullt det ofte kan være med relevant kompetanse i selskapsstyrer, uten at dette avstedkommer uttrykt behov for nyrekruttering

Heldigvis ser vi nå imidlertid en gryende positiv utvikling når det gjelder forståelsen for at et verdiskapende styre kan være gull verdt for et selskap, og dermed vil forhåpentligvis også etterspørsel etter kompetente styrekandidater komme etter hvert.

For de som ønsker å posisjonere seg for styreverv i dette utviklingsbildet, følger det nedenfor noen råd og vink som kan bidra til å øke sannsynligheten for å lykkes med å få styreverv. (mer…)

Fortsett å lese
Lukk meny