Ønsker du en fremtid i styreverdenen? Er du tiltenkt, eller har du ønske om, fremtidige styreverv?
Kanskje du er i ferd med å bli valgt inn i et styre, eller allerede er valgt inn, eller at du vil forberede deg til en fremtid i styreverden? Kanskje har du allerede god og bred styreerfaring, men ønsker å forsikre deg om at du har den helhetlige og gode oversikt som trengs. Kanskje du vil ha en oppsummering med tanke på fremtidige utfordringer av forskjellig art når det gjelder videre utvikling av virksomheten?

  • Føler du at du har behov for opplæring i styrearbeid? Kanskje har hele styret, eller deler av styret, et ønske om en generell eller fokusert kompetanseheving når det gjelder styrer og styrers arbeid?
  • Føler du deg usikker på om du mangler grunnleggende kunnskaper om verdiskapende styrearbeid?
  • Ønsker du å bli styreleder eller styremedlem i et verdiskapende styre?
  • Har du lang erfaring med styrearbeid, og ønsker å få en oppdatering om aktuelle tema?
  • Ønsker din bedrift et bedriftsinternt, skreddersydd styrekurs eller styreseminar med utgangspunkt i styrets ståsted og mest nærliggende behov?

Kurs for ditt styre

Du kan delta på våre åpne styrekurs sammen med andre styremedlemmer. Eller du kan sammen med hele, eller deler av ditt eget styre, få tilbud om et skreddersydd bedriftsinternt styrekurs eller styreseminar. Eller du kan få et individualisert opplegg ved en-til-en opplæring hvor dine behov er basis for innhold/temavalg.

iStyrelsen tilbyr følgende alternativer for styreopplæring:

Grunnleggende styrekurs

De grunnleggende styrekurs skal kvalifisere kursdeltakerne til å bli verdiskapende styremedlemmer i verdiskapende styrer. Det innebærer at deltakerne skal få rolleforståelse, kunnskap om oppgaver som det forventes at et verdiskapende styremedlem skal ivareta, myndighet og ansvar.

Overordnet skal et verdiskapende styre ivareta tre hovedoppgaver:

  • Sørge for kompetent og motivert daglig ledelse
  • Bidra til utvikling av virksomheten, herunder sørge for strategi
  • Utøve kontroll og tilsyn med virksomheten og den daglige ledelsen, herunder styrets oppgaver vedr. internkontroll og risikostyring.

I tillegg bør styret sørge for sin egenutvikling gjennom en årlig egenevaluering med etterfølgende forbedringstiltak med henblikk på effektivisering og kvalitetssikring av sitt styrearbeid.

iStyrelsens grunnleggende styrekurs tilbys i form av:

  • iStyrelsens StyreModul 1 (tidligere IBUs StyreModul 1) – som består av 4 heldags styreseminarer og gjennomføres over 4 dager
  • iStyrelsens 1-dags Intensivkurs i Styrearbeid – som er en sammenfatning av de 4 ovennevnte StyreModul 1 styreseminarer over 1 dag.

Deltakere mottar diplomet «Kvalifisert Styrekandidat»

Mer informasjon Bestill

 

Tilpassede (bedriftsinterne) styrekurs/-seminar

Et velfungerende og verdiskapende styre blir stadig viktigere for å bidra til verdiskapende utvikling og effektiv drift av alle typer virksomheter. Ved behov for kompetanseutvikling i en bedrifts styre, eller i flere konserninterne styrer, vil det kunne være fordelaktig å arrangere et bedriftsinternt styrekurs/-seminar, som alternativ til at flere styremedlemmer benytter seg av eksterne styrekurs. Ved bedriftsinterne styrekurs/-seminar kan styrets aktuelle behov settes i fokus. Dette kan gjerne kombineres med behandling av styrets årlige egenevaluering.

Mer informasjon Bestill

 

Individuell, tilpasset styreopplæring

Stadig flere etterspør en individualisert, tilpasset styreopplæring, hvor innholdet kan styres helt etter den enkeltes behov. Her tilbys en en-til-en opplæring, hvor deltaker i dialog med en av partnerne i iStyrelsen gjennomgår de ønskede temaene.

Mer informasjon Bestill