Kurset er lagt opp til å være et praktisk orientert styrekurs, bygget over et formelt ansvar og med basis i iStyrelsen-partnernes omfattende erfaring i utøvelsen av styrets oppgaver.

iStyrelsens styrekurs/styreseminar tilpasses alltid i omfang, tid (1/2 – 1 dag) og prioriteringer til det aktuelle kurset og dets deltakere. Hvert kurs tar utgangspunkt i iStyrelsens anerkjente kursinnhold, som i totalitet spenner over:

 1. Intro om eierstyring og selskapsledelse (Corporate governance)
  • Fra Enron-konkurs til norske NUES (Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse)
 1. Verdiskapende styrearbeid – Hensikt og definisjon
  • Hensikt med styrearbeid
  • Definisjon av verdiskapende styrearbeid
 2. Premisser for virksomheten og dens styre
  • Formelt ansvar, dvs det formelle lovverket relatert til styrets ansvar og oppgaver
  • Krav og forventninger til styret fra de forskjellige «stakeholders», herunder:
   • Eiere – Eiermeldinger/Eierstrategier
   • Kunder, medarbeidere, fagforeninger, etc.
  • Samfunnsansvar
  • Teknologisk plattform, finansiering, etc.
 3. Styrets sammensetning og kompetanse
  • Styrets sammensetning og samlede kompetanse
  • Hvordan styret fungerer som kollegium, – interne relasjoner.
  • Styrets uavhengighet
  • Styrevalg – Prosess
 4. Styrets arbeidsform og arbeidsgrunnlag
  • Sikre tilstrekkelig kunnskap om virksomheten
  • Sikre tilstrekkelig kunnskap om bransjen
  • Konfidensialitet
  • Styreinstruks
  • Styreansvarsforsikring
  • Styreleders rolle og oppgaver
  • Forholdet til daglig leder og administrasjonen
  • Styreutvalg (revisjonsutvalg, kompensasjonsutvalg, etc.)
  • Styrets årsplan
  • Styremøtene
  • Styrets form for interaksjon med bedriftens eiere (formelt – uformelt)
 5. Styrets rolle og oppgave med å sørge for kompetent og motivert daglig ledelse
  • Riktig og motivert daglig ledelse til enhver tid
  • Korrektiv til daglig leder når nødvendig og relevant
 6. Styrets rolle og oppgave med utvikling av virksomheten – Strategi
  • Styrets rolle i strategiarbeidet
  • Hvordan styret i praksis involverer seg i strategiarbeidet
 7. Styrets rolle og oppgaver med kontroll og tilsyn av virksomheten
  • Formell kontroll og tilsyn
  • Følge opp måloppnåelse
  • Internkontroll – roller og ansvar
  • Risikostyring – styrets ansvar, oppgaver og praktisk involvering
  • Organisasjon og HR
  • Kommunikasjons- og Investor Relation-aktivitet
 8. Styrets egenutvikling
  • Årlig egenevaluering med henblikk på forbedringer av styrets kompetansesammensetning, arbeidsform og evne til å bidra til verdiskapingen
 9. Effektivisering og kvalitetssikring av styrets arbeid ved bruk av «elektronisk styrerom»
 10. Gruppeoppgaver under kurset