Kurset er lagt opp til å være et praktisk orientert styrekurs, bygget over et formelt ansvar og med basis i iStyrelsen-partnernes omfattende erfaring i utøvelsen av styrets oppgaver.

iStyrelsens styrekurs tilpasses alltid i omfang, tid (1/2 – 2 dager) og prioriteringer til det aktuelle kurset og dets deltakere. Hvert kurs tar utgangspunkt i iStyrelsens anerkjente kursinnhold, som i totalitet spenner over:

  1. Intro om eierstyring og selskapsledelse (Corporate governance)
   • Fra Enron-konkurs til norske NUES (Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse)
  2. Verdiskapende styrearbeid – Hensikt og definisjon
   • Hensikt med styrearbeid
   • Definisjon av verdiskapende styrearbeid
  3. Premisser for virksomheten og dens styre
   • Formelt ansvar, dvs det formelle lovverket relatert til styrets ansvar og oppgaver
   • Krav og forventninger til styret fra de forskjellige «stakeholders», herunder
    • Eiere – Eiermeldinger/Eierstrategier
    • Kunder, medarbeidere, fagforeninger, etc.
   • Samfunnsansvar
   • Teknologisk plattform, finansiering, etc.
  4. Styrets sammensetning og kompetanse
   • Styrets sammensetning og samlede kompetanse
   • Hvordan styret fungerer som kollegium, – interne relasjoner.
   • Styrets uavhengighet
   • Styrevalg – Prosess
  5. Styrets arbeidsform og arbeidsgrunnlag
   • Sikre tilstrekkelig kunnskap om virksomheten
   • Sikre tilstrekkelig kunnskap om bransjen
   • Konfidensialitet
   • Styreinstruks
   • Styreansvarsforsikring
   • Styreleders rolle og oppgaver
   • Forholdet til daglig leder og administrasjonen
   • Styreutvalg (revisjonsutvalg, kompensasjons-utvalg, etc.)
   • Styrets årsplan
   • Styremøtene
   • Styrets form for interaksjon med bedriftens eiere (formelt – uformelt)
  6. Styrets rolle og oppgave med å sørge for kompetent og motivert daglig ledelse
   • Riktig og motivert daglig ledelse til enhver tid
   • Korrektiv til daglig leder når nødvendig og relevant
  7. Styrets rolle og oppgave med utvikling av virksomheten – Strategi
   • Styrets rolle i strategiarbeidet
   • Hvordan styret i praksis involverer seg i strategiarbeidet
  8. Styrets rolle og oppgaver med kontroll og tilsyn av virksomheten
   • Formell kontroll og tilsyn
   • Følge opp måloppnåelse
   • Internkontroll – roller og ansvar
   • Risikostyring – styrets ansvar, oppgaver og praktisk involvering
   • Organisasjon og HR
   • Kommunikasjons- og Investor Relation-aktivitet
  9. Styrets egenutvikling
   • Årlig egenevaluering med henblikk på forbedringer av styrets kompetansesammensetning, arbeidsform og evne til å bidra til verdiskapingen
  10. Effektivisering og kvalitetssikring av styrets arbeid ved bruk av «elektronisk styrerom»
  11. Gruppeoppgaver under kurset