iStyrelsen AS har som formål å være en totalleverandør av tjenester med henblikk på å bidra til god eierstyring og selskapsledelse («corporate governance»), og med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Utover de konkrete tjenestene som er beskrevet ovenfor, tilbyr iStyrelsen rådgivning og assistanse innen problemstillinger og temaer hvor kundene har konkrete behov. Bl.a. kan dette være innen følgende områder:

  • Tilpasset styreopplæring (f.eks. bedriftsintern styreopplæring eller individuelt tilpasset styreopplæring).
  • Utarbeidelse av eierstrategi for et selskap.
  • Avklare behov for kompetanse og andre egenskaper i et styre.
  • Rekruttering av nye styremedlemmer (eventuelt via samarbeidspartner)
  • Mentor eller coach for styrer eller enkelt-styremedlemmer.

 

Nedenfor følger beskrivelse av rådgivning og assistanse som iStyrelsen gjerne tilbyr:

Tilpassede (bedriftsinterne) styrekurs/-seminar

Et velfungerende og verdiskapende styre blir stadig viktigere for å bidra til verdiskapende utvikling og effektiv drift av alle typer virksomheter. Ved behov for kompetanseutvikling i en bedrifts styre, eller i flere konserninterne styrer, vil det kunne være fordelaktig å arrangere et bedriftsinternt styrekurs/-seminar, som alternativ til at flere styremedlemmer benytter seg av eksterne styrekurs. Ved bedriftsinterne styrekurs/-seminar kan styrets aktuelle behov settes i fokus. Dette kan gjerne kombineres med behandling av styrets årlige egenevaluering.

Mer informasjon Ta kontakt

 

Individuell, tilpasset styreopplæring

Stadig flere etterspør en individualisert, tilpasset styreopplæring, hvor innholdet kan styres helt etter den enkeltes behov. Her tilbys en en-til-en opplæring, hvor deltaker i dialog med en av partnerne i iStyrelsen gjennomgår de ønskede temaene.

Brukeruttalelse – Kundereferanse

Kåre Nygård
Vice President, EVRY ASA
Bred erfaring fra bedrifts-ledelse og digitalisering av virksomheter

Kåre Nygård:

«I kraft av ulike topplederroller i teknologi- og konsulentvirksomheter gjennom en rekke år har jeg alltid vært opptatt av å sikre best mulig verdiskapning i virksomheten. Derved har jeg også opparbeidet tung ledererfaring og betydelig innsikt i hvordan digitaliseringsvalg påvirker ulike virksomheter.

Jeg har erfart at styrets rolle blir stadig viktigere og svært avgjørende for virksomheters vellykkede utvikling.  Spesielt i en tid hvor veivalg rundt teknologibruk for å digitalisere virksomheter ofte er avgjørende for levedyktigheten.  På denne bakgrunn bestemte jeg meg for å ville engasjere meg i styreverv i tillegg til aktuelle lederstillinger.  Dette med antakelse om at min brede lederkompetanse i kombinasjon med omfattende kunnskap om digitalisering vil komme til nytte i styresammenheng.

Jeg ønsket derfor å tilegne meg nødvendig kunnskap om styrearbeid.  Og det var bakgrunnen for at jeg engasjerte iStyrelsen for en styreopplæring som ville være tilpasset min situasjon. Min motivasjon for å tilegne meg formell styrekompetanse er at jeg brenner for å hjelpe andre virksomheter realisere sitt mulighetspotensiale og å unngå de mest åpenbare feilgrep som kan gjøres, spesielt i en tidsalder hvor teknologi, kunstig intelligens og digitalisering vil bli viktigere og viktigere med årene som ligger foran oss.

Den tilpassede styreopplæringen er nå gjennomført og har gitt meg svært god innsikt i både formelle og uformelle sider ved styrearbeid.  Dermed føler jeg meg nå godt rustet til å påta meg styreverv.»

Mer informasjon Ta kontakt

 

Styrekurs/styreseminar arrangert i samarbeid mellom iStyrelsen og andre

iStyrelsen tilbyr tilpasset styreopplæring i samarbeid med andre, gjerne for det åpne marked eller for begrensede grupperinger. Samarbeidspartnere kan være næringsforeninger, rekrutteringsfirma, advokatfirma, etc., hvor hensikten er å tilpasse tilbudet til bestemte grupperinger hvor samarbeid på innholdssiden kan være gunstig for å kunne levere best mulig læringsprodukt.

Slike opplæringstilbud blir alltid annonsert på iStyrelsens hjemmesider og i nyhetsbrev, samtidig som samarbeidspartneren annonserer i sine distribusjonskanaler.

Ta kontakt

 

 

Utarbeidelse av eierstrategi for et selskap

Eierstrategien utdyper formålet med selskapet, fastsetter overordnede målsettinger og tydeliggjør eiernes krav, prioriteringer og forventninger til selskapet og selskapets styre.

Eierstrategien utarbeides individuelt for det enkelte selskap av eierne, (gjerne i samråd med selskapets styre).

iStyrelsen kan tilby assistanse og fasilitering i utarbeidelse av eierstrategier.

Mer informasjon Ta kontakt

 

Avklare behov for kompetanse og andre egenskaper i et styre

For at et styre skal kunne være optimalt verdiskapende må det ha en formålstjenlig sammensetning, mao. det er behov for avklaring av nødvendige kompetanser og andre egenskaper for det samlede styrekollegiet.

iStyrelsen kan assistere eiere (eventuelt valgkomiteer) med å avklare et selskaps ønskede styreprofil, som vil være grunnlaget for rekruttering av de rette styremedlemmer.

Ta kontakt

 

 

Profesjonell rekruttering av styremedlemmer

iStyrelsen er svært opptatt av integritet i sine leveranser, og tilbyr derfor normalt ikke rekruttering av styremedlemmer når dette kan komme i interessekonflikt med å tilby styreevaluering. Imidlertid kan iStyrelsen henvise til samarbeidspartnere når det gjelder å få assistanse til rekruttering av styremedlemmer i hht. de krav og spesifikasjoner som kunden, eventuelt i samarbeid med iStyrelsen, har lagt til grunn. 

Ta kontakt

 

Mentor eller coach for styrer eller enkelt-styremedlemmer

iStyrelsen tilbyr å være mentor eller coach for hele styrekollegiet, deler av styret eller enkelt-styremedlemmer.

Ta kontakt