iStyrelsen AS har som formål å være en totalleverandør av tjenester med henblikk på å bidra til god eierstyring og selskapsledelse («corporate governance»), og med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Utover de konkrete tjenestene som er beskrevet ovenfor, tilbyr iStyrelsen rådgivning og assistanse innen problemstillinger og temaer hvor kundene har konkrete behov. Bl.a. kan dette være innen følgende områder:

  • Tilpasset styreopplæring (f.eks. bedriftsintern styreopplæring eller individuelt tilpasset styreopplæring).
  • Utarbeidelse av eierstrategi for et selskap.
  • Avklare behov for kompetanse og andre egenskaper i et styre.
  • Rekruttering av nye styremedlemmer (eventuelt via samarbeidspartner)
  • Mentor eller coach for styrer eller enkelt-styremedlemmer.

Nedenfor følger beskrivelse av rådgivning og assistanse som iStyrelsen gjerne tilbyr:

Tilpassede (bedriftsinterne) styrekurs/-seminar

Et velfungerende og verdiskapende styre blir stadig viktigere for å bidra til verdiskapende utvikling og effektiv drift av alle typer virksomheter. Ved behov for kompetanseutvikling i en bedrifts styre, eller i flere konserninterne styrer, vil det kunne være fordelaktig å arrangere et bedriftsinternt styrekurs/-seminar, som alternativ til at flere styremedlemmer benytter seg av eksterne styrekurs. Ved bedriftsinterne styrekurs/-seminar kan styrets aktuelle behov settes i fokus. Dette kan gjerne kombineres med behandling av styrets årlige egenevaluering.

Mer informasjon Ta kontakt

 

Individuell, tilpasset styreopplæring

Stadig flere etterspør en individualisert, tilpasset styreopplæring, hvor innholdet kan styres helt etter den enkeltes behov. Her tilbys en en-til-en opplæring, hvor deltaker i dialog med en av partnerne i iStyrelsen gjennomgår de ønskede temaene.

Mer informasjon Ta kontakt

 

Utarbeidelse av eierstrategi for et selskap

Eierstrategien utdyper formålet med selskapet, fastsetter overordnede målsettinger og tydeliggjør eiernes krav, prioriteringer og forventninger til selskapet og selskapets styre.

Eierstrategien utarbeides individuelt for det enkelte selskap av eierne, (gjerne i samråd med selskapets styre).

iStyrelsen kan tilby assistanse og fasilitering i utarbeidelse av eierstrategier.

Mer informasjon Ta kontakt

 

Avklare behov for kompetanse og andre egenskaper i et styre

For at et styre skal kunne være optimalt verdiskapende må det ha en formålstjenlig sammensetning, mao. det er behov for avklaring av nødvendige kompetanser og andre egenskaper for det samlede styrekollegiet.

iStyrelsen kan assistere eiere (eventuelt valgkomiteer) med å avklare et selskaps ønskede styreprofil, som vil være grunnlaget for rekruttering av de rette styremedlemmer.

Ta kontakt

 

Profesjonell rekruttering av styremedlemmer

iStyrelsen er svært opptatt av integritet i sine leveranser, og tilbyr derfor normalt ikke rekruttering av styremedlemmer når dette kan komme i interessekonflikt med å tilby styreevaluering. Imidlertid kan iStyrelsen gjennom samarbeidet med Agilium Worldwide Norway AS (AWN) anbefale kundene å få assistanse til rekruttering av styremedlemmer i hht. de krav og spesifikasjoner som kunden, eventuelt i samarbeid med iStyrelsen, har lagt til grunn. AWN er en del av Agilium Worldwide Executive Search Group, en internasjonal sammenslutning med 30 medlemmer i 30 land.

Ta kontakt

 

Mentor eller coach for styrer eller enkelt-styremedlemmer

iStyrelsen tilbyr å være mentor eller coach for hele styrekollegiet, deler av styret eller enkelt-styremedlemmer.

Ta kontakt