iStyrelsen kan tilby assistanse og fasilitering i utarbeidelse av eierstrategier, som eksempelvis kan bestå av følgende innhold:

 1. Selskapets bakgrunn
 2. Eierstrategiens formål
 3. Selskapets formål, overordnet målsetning og eventuelle rammer for virksomheten
 4. Eiernes uttrykte intensjon om kort-/langsiktighet i eierskapet
 5. Krav til resultatmål (eksempelvis omsetning, lønnsomhet, utbyttepolitikk)
 6. Finansiering/Soliditet
 7. Krav/føringer for valg av styret og styrets sammensetning
 8. Krav/forventninger til styret og styrets arbeid, herunder:
 • Krav om styrets årsplan
 • Strategi, innovasjon, nyskapning, vekstambisjoner, allianser, oppkjøp, etc.
 • Risikoappetitt
 • Personalpolitikk, herunder HMS, GDPR, bedriftskultur, etc
 • Samfunnsansvar, herunder krav til etikk og miljøbevissthet
 • Styrets egenevaluering og egenutvikling
 1. Eiernes interaksjon med selskapet/styret (aktiv eller passiv), herunder:
 • Eiermøter (formelle – uformelle)
 • Annen form for eierdialog (f.eks. business reviews eller strategidiskusjoner)
 1. Tvistehåndtering
 2. Revisjon av eierstrategien

Bestill