Opplæringen er lagt opp til å være en kombinasjon av presentasjon og dialog om de tema som vil være ønsket av deltaker. Basis for temaene vil være det formelle ansvar som tilligger styrevervet og hvordan styret i praksis kan bidra til verdiskapingen i virksomheten.

Individuell styreopplæring kan tilpasses i tid etter det innholdsomfang som vil være aktuelt, – gjerne 1/2 – 1 dag. Det faglige innholdet vil ta utgangspunkt i iStyrelsens anerkjente kursinnhold, som i totalitet spenner over:

 1. Intro om eierstyring og selskapsledelse (Corporate governance)
  • Fra Enron-konkurs til norske NUES (Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse)
 1. Verdiskapende styrearbeid – Hensikt og definisjon
  • Hensikt med styrearbeid
  • Definisjon av verdiskapende styrearbeid
 2. Premisser for virksomheten og dens styre
  • Formelt ansvar, dvs det formelle lovverket relatert til styrets ansvar og oppgaver
  • Krav og forventninger til styret fra de forskjellige «stakeholders», herunder:
   • Eiere – Eiermeldinger/Eierstrategier
   • Kunder, medarbeidere, fagforeninger, etc.
  • Samfunnsansvar
  • Teknologisk plattform, finansiering, etc.
 3. Styrets sammensetning og kompetanse
  • Styrets sammensetning og samlede kompetanse
  • Hvordan styret fungerer som kollegium, – interne relasjoner.
  • Styrets uavhengighet
  • Styrevalg – Prosess
 4. Styrets arbeidsform og arbeidsgrunnlag
  • Sikre tilstrekkelig kunnskap om virksomheten
  • Sikre tilstrekkelig kunnskap om bransjen
  • Konfidensialitet
  • Styreinstruks
  • Styreansvarsforsikring
  • Styreleders rolle og oppgaver
  • Forholdet til daglig leder og administrasjonen
  • Styreutvalg (revisjonsutvalg, kompensasjonsutvalg, etc.)
  • Styrets årsplan
  • Styremøtene
  • Styrets form for interaksjon med bedriftens eiere (formelt – uformelt)
 5. Styrearbeidet Roller og oppgaver

Sørge for kompetent og motivert daglig ledelse

  • Ansette «riktig» daglig leder
  • Bidra til trygg og motivert daglig leder
  • Lønns-/kompensasjonspakke for daglig leder
  • Korrektiv til daglig leder når nødvendig og relevant
  • Hvordan håndtere å skifte ut daglig leder når det er nødvendig

Bidra til utvikling av virksomheten – Strategi

  • Selskapets strategi – styrets ansvar
  • Hvordan styret i praksis involverer seg i strategiarbeidet
  • Hvordan styret kan bidra til innovasjon og nyskapning

Sørge for kontroll og tilsyn av virksomheten

  • Formell kontroll og tilsyn
  • Følge opp måloppnåelse
  • Internkontroll og risikostyring – styrets ansvar og roller
  • Organisasjon og HR
  • Kommunikasjon internt og eksternt

Styrets egenutvikling

  • Årlig egenevaluering med henblikk på forbedringer av styrets kompetansesammensetning, arbeidsform og evne til å bidra til verdiskapingen
  • Effektivisering og kvalitetssikring av styrets arbeid ved bruk av «elektronisk styrerom»

7. Eventuelle arbeidsoppgaver og frivillige kunnskapstester gjennom opplegget

Bestill