Styret må sørge for kontinuerlig å styrke sitt styrearbeid, – en årlig styreevaluering er et viktig hjelpemiddel. 

iStyrelsen tilbyr alle former for assistanse i forbindelse med styreevaluering og styrets egenutvikling.

Styreevalueringer gjennomføres primært med henblikk på styrets egenutvikling. Men evalueringen kan også gi underlag for eventuelle innspill til eiere eller valgkomiteer om behov for styrking av styrets sammensetning.

Styreevaluering

En styreevaluering vil normalt bestå i å vurdere:

 • Styrets forståelse av premissene for virksomheten, herunder forretningsidé og formål, lovverk, etc..
 • Styrets kompetansesammensetning og egnethet for virksomheten.
 • Styrets interne relasjoner (som styrekollegium) og relasjoner til eiere og daglig ledelse.
 • Styrets arbeidsform, herunder styreleders ledelse av styrearbeidet.
 • Styrets utførte arbeid og bidrag til verdiskapingen:
  • Sørge for kompetent og motivert daglig ledelse.
  • Bidra til utvikling av virksomheten, herunder styrets involvering i strategiarbeidet.
  • Sørge for kontroll og tilsyn med virksomheten, herunder oppfølging av virksomhetens økonomiske resultater, finansiering, internkontroll og risikostyring.
 • Styrets egenutvikling med henblikk på kontinuerlig forbedring av det verdiskapende styrearbeidet.

En styreevaluering vil normalt gjennomføres ved følgende trinn:

 1. En initiell fakta-innsamling, – enten ved en nettbasert spørreundersøkelse eller en tema-basert samtalerunde med styrets styremedlemmer (eller om ønskelig begge deler), og eventuelt inkludere daglig leder i fakta-innsamlingen.
 2. Analyse foretatt av styrekompetent rådgiver av de innsamlede fakta med henblikk på anbefalinger om forbedringsmuligheter.
 3. Behandling i styrekollegiet på basis av de innsamlede fakta og anbefalinger om forbedringsmuligheter. Der vil det bli konkludert forbedringsbehov og forbedringstiltak, som styreleder vil være ansvarlig for å sørge for gjennomføring av.

Brukeruttalelse – Kundereferanse

Bård Mikkelsen
Tidligere konsernsjef i Statkraft.
Erfaren styreleder for en rekke bedrifter

Bård Mikkelsen:

«Som styreleder i flere bedrifter er jeg alltid opptatt av hvordan styret best mulig kan bidra til verdiskapingen i bedriften. Jeg har da funnet at en årlig systematisk styreevaluering for å finne frem til forbedringsmuligheter, har vært formålstjenlig. Viktige forhold som blir vurdert er styrets forståelse av premissene for bedriften, styrets kompetansesammensetning og andre egenskaper, styrets arbeidsform og kvaliteten på styrets håndtering av sine roller og oppgaver.

Vi har benyttet iStyrelsen som ekstern assistent i fbm. styreevalueringer. Jeg er godt fornøyd med kvaliteten på denne assistansen. De har vist god kompetanse, effektive verktøy og en god evne til å forstå styrets funksjonsmåte ut fra tidligere egen styreerfaring.»

 

Du kan kostnadsfritt få tilgang til et standard nettbasert spørsmålsskjema og/eller få tilbud om styreevaluering ved alternativt å klikke på: 

Det vil alltid være behov for tilpasning av det nettbaserte spørsmålsskjemaet til det aktuelle selskapet slik at selskapets særegenheter kan ivaretas.

 

Kombiner behandlingen av styreevalueringen med mini-styreseminar

Erfaring har vist at styrekollegiets behandling av styreevalueringen med fordel kan kombineres med et mini-seminar i styret om aktuelle styrerelaterte tema. Eksempler på slike tema kan være styrets rolle og oppgaver mht:

 • Digitalisering av virksomheten.
 • Innovasjon i virksomheten.
 • Strategi og forretningsutvikling.
 • Teknologi som innsatsfaktor til fornyelse, omstilling og innovasjon.
 • Risikostyring i virksomheten.
 • Ivaretakelse av HMS i virksomheten.
 • Ivaretakelse av samfunnsansvar, herunder korrupsjonsbekjempelse i virksomheten.
 • Finansiering av virksomheten.
 • Varsling i virksomheten.
 • GDPR (General Data Protection Regulation)
 • Etc.

iStyrelsen har kompetanse til å innlede på flere av ovennevnte områder, og kan trekke på andre ressurspersoner som ligger fremst i Norge på andre områder.

Tema på et mini-styreseminar kan også bestå i å gjennomgå deler av hovedelementene i et styrekurs for verdiskapende styrearbeid, jf. program for bedriftsinterne styrekurs.

For mer informasjon og spørsmål til mini-styreseminar, vennligst ta kontakt.