STYREEVALUERING

Et solid verktøy for styrer til å utvikle sitt verdiskapende styrearbeid.
Erfarne praktikere oversetter funn til forbedringstiltak, og konkretiserer hvordan styret kan nå sine ambisjoner.

En tillitsfull leverandør til vekstselskaper, børsnoterte virksomheter, familiebedrifter, internasjonale- og statlige enheter.

Styreevaluering

Et verktøy med effekt

En styreevaluering kan bidra til kontinuerlig effektivisering og styrking av styrets arbeid. Det forutsetter en god gjennomføring med en kvalifisert leverandør. Styreevaluering som verktøy er avgjørende i en tid preget av rask utvikling av teknologi, inntog i nye markeder, evne til å lykkes med selskapets nye faser, samt å høste læring fra digitalisering av styrearbeidet gjennom pandemien.

Vår tilnærming til styreevaluering

For å hente ut effekten av styreevalueringer er to forhold avgjørende: 1. Evne til å identifisere kilden til forbedring, dvs. gjennom fakta-innhenting og analyse av fakta finne frem til potensielle kilder for forbedring, og 2. Oversette disse funn til forbedringstiltak. iStyrelsen gjennomfører dette basert på gode evalueringsverktøy og solid kompetanse om eierstyring og verdiskapende styrearbeid, bl.a. ved at en selv har følt rollene på kroppen. Våre rådgivere har operert som styreledere, konsernsjefer og som mangeårig konsulenter overfor styrer. Denne innsikten sikrer identifisering av forbedringspotensial og omsetting i aktuelle forbedringstiltak. Ta uforpliktende kontakt for å høre hvordan vi tidligere har løst slike situasjoner.

DSC01223

Noen av våre kunder:

Referanser:

Vi har benyttet iStyrelsen som ekstern assistent i forbindelse medstyreevalueringer. Jeg er godt fornøyd med kvaliteten på denne assistansen. De har vist god kompetanse, effektive verktøy og en god evne til å forstå styrets funksjonsmåte ut fra tidligere egen styreerfaring

Bård Mikkelsen
Styreleder i flere selskaper, blant annet Multiconsult ASA

Bård-Mikkelsen

Ofte stilte spørsmål

Hvordan gjennomføres faktainnhenting?

Oppdragsgiver (styret eller valgkomiteen) kan velge en eller begge av metodene for fakta-innhenting.

 1. Nettbasert
  Den nettbaserte fakta-innhentingen gjennomføres ved en nettbasert spørreundersøkelse med spørsmål som styremedlemmene (og eventuelt daglig leder) besvarer.
 2. Samtalebasert
  Gjennomføres ved intervjuer med styremedlemmene og eventuelt daglig leder.

Den nettbaserte fakta-innhentingen er strukturert med spørsmål innen følgende 5 kategorier:

Virksomhetens premisser

Inneholder spørsmål relatert til hvordan styret har tatt inn over seg og forstått formål, mål og rammevilkår/premisser for virksomheten som definert i selskapets vedtekter, generalforsamling, gjennom lover og regler, fra krav og forventninger fra eierne, fra andre interessenter, etc

Styrets sammensetning og kompetanse

Inneholder spørsmål relatert til: 

 • Styrets samlede kompetansesammensetning.
 • Hvordan styret fungerer som kollegium, – interne relasjoner.
 • Styrets avhengighet/uavhengighet.
 • Anonym registrering av styremedlemmenes kompetansenivå på de kompetanseområder som er vurdert til å være av viktighet for at styret skal kunne utføre sitt verdiskapende styrearbeid. (Denne er ikke inkludert i basis-utgaven)

Styrets arbeidsform

Inneholder spørsmål relatert til: 

 • Styreinstruks, prinsipper, rutiner, retningslinjer, årsplan, etc, som styret har vedtatt for sitt arbeid. 
 • Hvordan styreleder utøver sin funksjon.
 • Hvordan er styrets forhold til eierne og daglig ledelse/administrasjonen.
 • Gjennomføring av styremøtene.
 • Samvirke mellom styret i plenum og styreutvalg (dersom styret benytter styreutvalg). (Denne er ikke inkludert i basis-utgaven)
 • Relasjonen mellom styret og datterselskapsstyrene (dersom det finnes datterselskaper). (Denne er ikke inkludert i basis-utgaven)

Styrearbeidet

Inneholder spørsmål relatert til hvordan styret har utøvet sine tre hovedroller: 

 1. Sørge for riktig og motivert daglig ledelse til enhver tid.
 2. Strategi- og forretningsutviklingsutvikling.
 3. Oppfølging av måloppnåelse, kontroll og tilsyn, herunder internkontroll og risikostyring. 

          samt 

 • Spørsmål relatert til styrets egenevaluering og egenutvikling.
 • Og en totalvurdering av hvordan styret har oppfylt sitt ansvar og oppgaver. 

Annet

I tillegg til ovenstående inviteres styremedlemmene til å kommentere forhold eller komme med forslag til forbedringer i styrets arbeid som ikke har vært dekket av spørsmålene i spørreskjemaet. 

Resultatpresentasjon fra spørreundersøkelsen

Resultatene fra spørreundersøkelsen presenteres i en detalj-rapport i form av grafer og tabeller for alle spørsmålene, samt opplisting av de kommentarer som respondentene legger inn.

Hvordan gjennomføres analysen?

Analysen av resultatene fra fakta-innhentingen har til hensikt å identifisere de viktigste områdene hvor det ligger forbedringspotensial for styrets kompetansesammensetning, arbeidsform og oppgaveløsning. Her vil det gis tips og anbefalinger om forbedringsmuligheter. 

Analysen blir rapportert gjennom en oppsummerende analyserapport, som vil være underlaget for styrets plenumsbehandling av styreevalueringen.

Metode:

 1. Overlevering av analyserapport
 2. PPT-presentasjon (Opsjon)
 3. Presentasjon/Gjennomgang i styremøtet (Opsjon)
Hvordan fremlegges funnene til styrets behandling?

På basis av analyserapporten og eventuell presentasjon av denne i styrets behandlingsmøte, diskuterer styret behov for forbedringer i styrekollegiets kompetansesammensetning, styrets arbeidsform og utøvelsen av styrets roller og oppgaver.

På basis av dette identifiseres og konkluders tiltak for forbedringer.

Hvordan gjennomføres identifiserte tiltak?

Styreleder har ansvaret for at de konkluderte forbedringstiltakene iverksettes, og følge opp at de blir gjennomført.

Ved eventuell konklusjon om behov for styrking av styrekollegiet på et eller annet kompetanseområde, vil styreleder kunne anmode valgkomiteen (eller eierne) om innvalg av nytt styremedlem med kompetanse innen det manglende kompetanseområdet.

Er det behov for en ekstern assistanse ved evalueringen?

Ekstern assistanse kan være aktuelt ved følgende forhold:

 • Bidra til åpenhet og nøytral håndtering ved sensitive relasjoner innen styrekollegiet eller vis á vis eiere eller daglig leder
 • Behandle med friske øyne
 • Bidra med kompetanse innen eierstyring og selskapsledelse / verdiskapende styrearbeid
 • Sikre at det benyttes gjennomprøvet metodikk og verktøy
 • Dra nytte av erfaringer fra andre virksomheter
 • Bidra til at evalueringen får tilstrekkelig prioritet
Hvordan sikres konfidensialitet og anonymitet?

All resultatpresentasjon skjer på anonymisert basis, slik at ingen som besvarer spørsmål eller gir kommentarer, vil bli gjenkjent. Forøvrig sikres alle data med konfidensialitet hos systemleverandøren Questback, og iStyrelsen håndterer personopplysninger som beskrevet på selskapets hjemmesider.

Kan vi få tilgang til fulstendig kundeliste?

Vi operer med åpne kundelister. Så ta uforpliktende kontakt så gir vi deg oversikt over hvilke selskaper vi har bistått.

Hvem får tilgang til styreevalueringen?

Dersom styret bestiller styreevalueringen, er det kun styret som har tilgang til den. Når en valgkomite eller eier er bestiller av styreevaluering ifbm styrevalg eller due dilligence, er det de som eier rapporten.