God eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid, blir stadig viktigere for å bidra til verdiskapingen i selskaper og organisasjoner. Det er på denne bakgrunn det tilrettelegges for utvikling av styrings- og ledelsesrelatert kompetanse ved å delta i eksklusive styrenettverksgrupper.

Målgruppen er styreledere/styremedlemmer og andre i stilling med relasjon til selskapsstyring, herunder eiere, daglig ledere, valgkomité-medlemmer, advokater, revisorer, etc. Flere styrenettverksgrupper er allerede etablert, og nye er under planlegging.

Eksklusiv nettverksgruppe

Hensikt

Ved å delta i eksklusive styrenettverksgrupper vil deltakerne kunne

  • styrke sin styrings- og ledelsesrelaterte kompetanse ved å lære av hverandres erfaringer
  • presentere egne styrings- og ledelsesrelaterte problemstillinger for diskusjon i et lukket og fortrolig forum
  • diskutere styrings- og ledelsesrelaterte tema av felles interesse, normalt basert på en innledende presentasjon
  • utvide sitt nettverk av personer med interesse og erfaring innen styrings- og ledelsesrelatert arbeid.

Konfidensialitet

Det forutsettes full fortrolighet vis á vis omverden om de problemstillingene som behandles i en eksklusiv styrenettverksgruppe. Dette sikres gjennom signering av en deltakeravtale.

Praktiske forhold

For å sikre variert erfaringstilfang, fortrolighet og trygghet i en styrenettverksgruppe bør det være 8-12 deltakere i gruppen.

Det er lagt opp med 4 møter á 4 timer per år, normalt etter arbeidstid, kl. 17 – 21, med bevertning ved møtets start. Møtene er av typen «workshops» hvor det normalt vil være 2 – 4 styrerelaterte tema per møte. Innledninger gis delvis av fasilitator og delvis av deltakerne selv, men gis også av spesielt inviterte.

Det arrangeres også et fellesmøte for alle gruppedeltakerne én gang i året hvor det blir læring og nettverksbygging på tvers av gruppene.

Ta kontakt for utdypende informasjon om eksklusiv styrenettverksgruppe.