STYRENETTVERKSGRUPPER

Som styreleder /-medlem og eier er en i kontinuerlig krevende situasjoner. Da er det godt å ha en fortrolig arena å løfte frem sine problemstillinger.

FRAMSIDEBILDE

Styrenettverksgrupper

Kontinuerlig utvikling, fortrolig arena og nettverk

iStyrelsen har gjennom en rekke år fasilitert fortrolige styrenettverksgrupper som en arena for praktisk læring og nettverksbygging. Målgruppen er styreledere, -medlemmer og andre i stilling med relasjon til selskapsstyring, herunder eiere, daglig ledere, valgkomité-medlemmer, advokater, revisorer og styresekretærer.

Utbytte av styrenettverksgrupper

nettverksmøter

KONTINUERLIG UTVIKLING

Ved å delta vil deltakerne:

 1. Lære av hverandres erfaringer
 2. Presentere egne problemstillinger for diskusjon
 3. Diskutere aktuelle tema av felles interesse
rådgivning

FORTROLIG ARENA

Temaene som diskuteres er praktiske problemstillinger hos deltakerne, og kan være av fortrolig art.

Dermed forutsettes fortrolighet, som sikres gjennom signering av deltakeravtale med klausul om konfidensialitet.

nettverksmøter

MANGFOLD AV KOMPETANSE

Best utbytte oppnås ved mangfold blant deltakerne, som eiere, styreledere/-medlemmer, daglig ledere, medlemmer i valgkomiteer, revisorer og advokater, samt andre med aktiv relasjon til eierstyring og selskapsledelse.

rådgivning

NETTVERK

Nettverksbygging er et viktig element for å lykkes med verdiskapende styre- og ledelsesarbeid. Deltakelse i iStyrelsens styrenettverksgrupper bidrar til å utvide deltakernes profesjonelle nettverk.

Erfarne prosessveiledere

iStyrelsen tror på at kompetanseutvikling og nettverksbygging styrkes av erfarne prosessveiledere som selv har bred erfaring fra styrerommet og drevet selskapsutvikling som konsernsjef, styreleder, rådgiver og eier. I iStyrelsen sine styrenettverksgrupper møter du enten Bjarne Aamodt eller Ingvild Myhre.

I tillegg til kompetanseutbytte ved læring av hverandre i gruppene, vil prosessveileder planlegge møtene rundt viktige tema som springer ut fra ønsker fra deltakere, forskningsverden, eller fra regulatoriske myndigheter, som vil være viktige for virksomhetsstyring og nettverksbygging fremover, men som deltakerne ikke er særlig kjent med enda.

DSC01223

Kundereferanse:

Halvard Fjeldvær

"Styrenettverksgruppen gir meg anledning til å reflektere mine ideer og tentative løsninger på reelle problemstillinger i et fortrolig forum blant deltakerne i styrenettverksgruppen"

-Halvard Fjeldvær, konsernsjef i Svorka, innehar styreverv i flere selskaper

Ofte stilte spørsmål

Hvordan legges møtestrukturen opp?

Møtestrukturen gjennom året består av:

 1. Formøte for nye deltakere
 2. Ordinære møter, - ett møte per kvartal
 3. Fellesmøte for alle deltakerne i alle styrenettverksgruppene

Det er normalt lagt opp til 4 ordinære møter á 4 timer per år, etter arbeidstid kl. 17 – 21, med bevertning ved møtets start. Imidlertid ønsker enkelte grupper visse tilpasninger av møtetiden, f.eks. velger en av gruppene at et av årets møter er et ett-døgns opphold på et konferansested, med en kvelds-økt med middag og et dags-møte påfølgende dag.

Møtene er av typen «workshops» hvor det normalt vil være 2 – 4 styrerelaterte tema per møte. Innledninger gis delvis av deltakerne selv og delvis av prosessveileder, men kan også gis av spesielt inviterte.

Hvor lenge binder jeg meg om gangen?

En bindes for et år om gangen.
De fleste medlemmene deltar imidlertid i flere år.
Før starten av hvert år gis en skriftlig beskjed om at en kan melde seg av innen fristen.

Hvor mye koster det å delta?

Årlig deltakeravgift er NOK 25 000 ekskl. MVA. Hvis en starter i løpet av året, betales for gjenstående del av året en forholdsmessig andel av den årlige deltakeravgiften.

Hva slags temaer diskuteres?

Temaene er av praktisk interesse, og hovedsaklig dreier seg om temaer/problemstillinger som deltakerne har erfaringer med eller er oppe i. Men det er også aktuelle temaer fra forskningsverden, eller fra regulatoriske myndigheter, som vil være viktige for virksomhetsstyring og nettverksbygging fremover, men som deltakerne ikke er særlig kjent med enda.

Som eksempler på tema kan nevnes:

 • Roller: Eiere-styret-daglig leder. Interaksjonen mellom disse.
 • Styreleders mandat og rolle - Oppgaver vis av vis bedriftens eiere, styrets medlemmer, daglig leder, agenda, m.m.
 • Premissene for et velfungerende styre. Hvordan sørge for at styret blir et kollegium som virker som et godt team?
 • Hvordan håndteres en dårlig fungerende styreleder av de andre styremedlemmene?
 • Styrets underutvalg - type revisjonsutvalg, kontrollutvalg, kompensasjonsutvalg, etc.
 • Styrets rolle og ansvar for risikostyring i turbulente tider.
 • Nytt styre i liten, eksisterende bedrift. Hva er minimumskrav?
 • Hvilke typer kompetanse/erfaring bør et styrekollegium inneha for å være «komplett» og for å kunne være relevante og effektive i utviklingen av selskapet?
 • Revisor – Styret; – Kjøper man seg trygghet?
 • Ansvar og oppgaver for et morselskapsstyre i forhold til styret og ledelsen i et hel- eller deleid selskap, herunder ivaretakelse av forretningsetikk.
 • Hva gir digitalisering av muligheter for en virksomhet, og hvordan ivaretar styret sin rolle for å bidra til utnyttelse av dette i virksomheten?
 • Hvordan håndtere at daglig leder ikke fungerer tilfredsstillende?
Hvordan reguleres fortroligheten?

Alle deltakere i styrenettverksgruppene signerer en deltakeravtale, med bl.a. en paragraf om konfidensialitet, med følgende tekst:

"All fortrolig eller konfidensiell informasjon som Partene får delaktighet i gjennom møtene i gruppen, skal holdes konfidensiell overfor 3dje part. Dette gjelder så lenge informasjonen ikke er allment kjent eller allment tilgjengelig på annen måte."

Hvem er de andre deltakerne?

Ved tilbud om deltakelse i en styrenettverksgruppe får kandidaten vite hvem de andre deltakerne i gruppen er. Dette er viktig for å kunne vurdere om det er en gruppe-sammensetning som synes tiltrekkende.

Det skal også nevnes at ved tilbud om deltakelse gjøres en vurdering om det kunne bli en interessekonflikt i gruppen, f.eks. konkurrenter, eller kunde/leverandør-forhold. Slike interessekonflikter skal ungås i gruppene.

Lyst på å bli deltaker? - Meld din uforpliktende interesse

Hvis du er innen målgruppen for styrenettverksgruppene (styreleder, styremedlem, eier, daglig leder, medlem av valgkomité, revisor, advokat, styresekretær, eller på annen måte aktiv i relasjon til eierstyring og selskapsledelse), er du velkommen til å melde din uforpliktende interesse for deltakelse i en av de eksisterende styrenettverksgruppene i Oslo-området, Midt-Norge (Trøndelag - Nord-Møre), Bergen eller Stavanger. Disse gruppene fortsetter med fysiske møter når det ikke er frarådet fra myndighetene. Det inviteres i tillegg til nye styrenettverksgrupper i Innlandet (Mjøsområdet) og Tromsø, og en gruppe med digitale møter (webinar).

Din uforpliktende interesse melder du ved å sende en epost til

bjarne.aamodt@styreforeningen.no 

med ditt navn, epost-adresse og mobilnummer.

Etter å ha meldt din interesse vil du raskt få en tilbakemelding om muligheten for å få tilbud om deltakelse, og da eventuelt til hvilke betingelser.

Det skal opplyses at styrenettverksgruppene nå tilrettelegges av Styreforeningen og Styresenteret AS.

Mer om det på www.styreforeningen.no