Styrenettverksgrupper

God eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid, blir stadig viktigere for å bidra til verdiskapingen i selskaper og organisasjoner. Det er på denne bakgrunn det tilrettelegges for videreutvikling av styrings- og ledelsesrelatert kompetanse ved å delta i iStyrelsens styrenettverksgrupper. I tillegg vil det styrke deltakernes profesjonelle nettverk.

Målgruppen er styreledere/styremedlemmer og andre i stilling med relasjon til selskapsstyring, herunder eiere, daglig ledere, valgkomité-medlemmer, advokater, revisorer og styresekretærer. Flere styrenettverksgrupper er allerede etablert, og nye er under planlegging.

Deltakelse i en styrenettverksgruppe kan være på ubestemt tid, men en binder seg for ett år om gangen.

Møter ved samling og over webinar

Møtene i styrenettverksgruppene har siden oppstart i 2015 vært ved samling i konferanserom. Men under Korona-pandemien har vi gjennomført noen møter over webinar, og fikk erfaringer med det som gjør at vi nå inviterer til styrenettverksgrupper også over webinar.

Utfordringene ved webinar-møter:

Ved webinar-møter mister en noe av den sosiale dimensjon, samt at kommunikasjonen blir noe begrenset når det gjelder kroppsspråk.

Disse manglene søkes det å råde bot på i webinar-møtene ved at det legges til rette for å se hverandre via PC-/nettbrett når den enkelte snakker.

Fordeler ved webinar-møter:

Tilbudet er tilgjengelig på samme betingelser over hele landet, og derved enda større muligheter for mangfold blant deltakerne.

Det spares tid og kostnader ved redusert reising og opphold ved møtene.

Det bygges opp under bærekraftmålene, ved mindre reising og derved lavere klimapåvirkning.

Sykdom eller restriksjoner på fysisk tilstedeværelse (kfr. Korona-situasjonen) behøver ikke være noen hindring fra å delta på møtene i styrenettverksgruppen.

Fortrolige Styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter
Fortrolige styrenettverksgrupper gir svært gode læringsmuligheter
Elektronisk styrerom@300x

Hva vi tilbyr

Styreopplæring copy12
Nettverksgruppe-iStock_000020810301_XXXLarge-1024x683-2

Kontinuerlig utvikling

Ved å delta i iStyrelsens styrenettverksgrupper vil deltakerne kunne

  • styrke sin styrings- og ledelsesrelaterte kompetanse ved å lære av hverandres erfaringer
  • presentere egne styrings- og ledelsesrelaterte problemstillinger for diskusjon i et lukket og fortrolig forum
  • diskutere styrings- og ledelsesrelaterte tema av felles interesse, normalt basert på en innledende presentasjon
  • utvide sitt nettverk av personer med interesse og erfaring innen styrings- og ledelsesrelatert arbeid.

Fortrolig arena

Temaene som diskuteres i iStyrelsens styrenettverksgruppene er i stor grad praktiske problemstillinger hos deltakerne, og kan derfor være av fortrolig art.

Dermed forutsettes det fortrolighet vis á vis omverden om de problemstillingene som behandles i en styrenettverksgruppe. Dette sikres gjennom signering av en deltakeravtale med bl.a. en klausul om konfidensialitet.

For samtidig å sikre trygghet og mangfold i erfaringstilfang har vi kommet til at størrelsen på en gruppe bør være 8-12 deltakere.

07-2
Styrenettverksgrupper@300x

Mangfold

Nettverk

iStyrelsen har siden oppstarten i 2015 fasilitert flere parallelle styrenettverksgrupper i Sør- og Midt-Norge. Gjennom denne tiden har vi kommet fram til at best læring oppnås ved at det blant deltakerne er et mangfold av kompetanser og verv, dvs. deltakere representert fra styreledere, styremedlemmer, eiere av virksomheter, daglig ledere, revisorer, advokater, medlemmer i valgkomiteer, og andre med aktiv relasjon til eierstyring og selskapsledelse.

I dagens profesjonelle næringsliv og offentlige virksomheter har det vist seg at nettverksbygging er et viktig element for å lykkes med verdiskapende styre- og ledelsesarbeid. Deltakelse i iStyrelsens styrenettverksgrupper bidrar til å utvide deltakernes  profesjonelle nettverk av personer med interesse og erfaring innen disse disipliner.

Møtestruktur

Møtestrukturen gjennom året består av:

  • Formøte for nye deltakere.
  • Ordinære møter, - ett møte per kvartal.
  • Fellesmøte for alle deltakerne i alle styrenettverksgruppene.
Formøte

På starten av året blir det arrangert et formøte for nye deltakere for å gå gjennom hovedelementene i eierstyring og selskapsledelse med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid, - dette med henblikk på å danne en felles forståelse av hva verdiskapende styrearbeid består av.

Ordinære møter

Det er normalt lagt opp til 4 ordinære møter á 4 timer per år, etter arbeidstid kl. 17 – 21, med bevertning ved møtets start. Imidlertid ønsker enkelte grupper visse tilpasninger av møtetiden, f.eks. velger en av gruppene at et av årets møter er et ett-døgns opphold på et konferansested, med en kvelds-økt med middag og et dags-møte påfølgende dag.

Møtene er av typen «workshops» hvor det normalt vil være 2 – 4 styrerelaterte tema per møte. Innledninger gis delvis av deltakerne selv og delvis av fasilitator, men kan også gis av spesielt inviterte.

Fellesmøte

Det arrangeres et årlig fellesmøte for alle deltakerne i alle styrenettverkgruppene hvor det blir læring og nettverksbygging på tvers av gruppene. Her er det normalt eksterne innledere med påfølgende diskusjon på aktuelle tema.

Prosessveileder

Erfaring har vist at vellykket kompetanseutvikling blant deltakerne i styrenettverksgruppene er helt avhengig av aktiv og kunnskapsbasert tilrettelegging og fasilitering (prosessveiledning).

Prosessveileder skal besørge viktige temaer satt på agendaen for møtene, - mest mulig relatert til forhold og situasjoner som deltakerne er opptatt av, og kanskje midt oppe i.

I tillegg skal prosessveileder foreslå nye, viktige tema som springer ut fra forskningsverden, eller fra regulatoriske myndigheter, som vil være viktige for virksomhetsstyringen fremover, men som deltakerne ikke er særlig kjent med enda.

Det betyr at iStyrelsen sørger for prosessveiledning ved selskapets partnere som har omfattende erfaring fra ledelses- og styrearbeid nasjonalt og internasjonalt.

Partnere i iSytrelsen Bjarne Aamodt og Ingvild Myhre

Kundereferanse:

Lyst på å bli deltaker? - Meld din uforpliktende interesse

Hvis du er innen målgruppen for styrenettverksgruppene (styreleder, styremedlem, eier, daglig leder, revisor, advokat, styresekretær, eller på annen måte aktiv i relasjon til eierstyring og selskapsledelse), er du velkommen til å melde din uforpliktende interesse for deltakelse i en av de eksisterende styrenettverksgruppene i Oslo-området eller Midt-Norge (Trøndelag - Nord-Møre), som fortsetter med fysiske møter, eller i den nye styrenettverksgruppen over webinar, ved å klikke på en av følgende linker: