Kurs for styremedlemmerStyreopplæring – grunnkurs og tilpasset videre opplæring

Ønsker du å føle deg tryggere i styrearbeidet? Benytt deg av våre opplæringstilbud innen styrer og styrers arbeid, og styrk din kompetanse.

Deltakere på våre styrekurs og styreseminarer forteller at de etter å ha deltatt på styreopplæring hos oss, føler seg tryggere i utøvelsen av styrearbeidet, og at de har fått en mestringsfølelse.

Kanskje skal du inn i et nytt styre, eller kanskje du etter lengre praktisk styreerfaring har et ønske om å sikre en helhetlig oversikt og struktur på styreområdet. Våre deltakere er både kvinner og menn i forskjellige roller, noen er eiere eller medeiere, mange er styreledere eller styremedlemmer, og flere av deltakerne er daglige ledere. Deltakerne kommer fra hele Norge, har kortere eller lengre fartstid og er representert i de fleste aldersgrupper.

Vi tilbyr forskjellige typer styrekurs både hva gjelder form og innhold. Du kan f.eks. delta på våre åpne styrekurs sammen med andre styreinteresserte fra andre virksomheter, både eiere, styreledere, styremedlemmer og ledere. Eller du kan sammen med ditt eget styre, få tilbud om et bedriftsinternt styrekurs eller styreseminar som kan skreddersys for dere. Du kan også få et individualisert opplegg ved en-til-en opplæring hvor dine behov er basis for innhold/temavalg, når du skulle ønske det.

Utover dette har iStyrelsen også videregående styreprogrammer, jf. beskrivelsen av hhv. Board Performance Programmet og iStyrelsen Styrenettverksgrupper.

Hvis du ønsker å se nærmere på grunnleggende styrekurs, trykk på «Mer informasjon» nedenfor. Hvis du heller ønsker å se nærmere på tilpasset styreopplæring, kan du se på Rådgivning-Tilpasset styreopplæring.

Mer informasjon Bestill


Board Performance Programmet

Board Performance Programmet er en arena der deltagerne belyser kompliserte styresituasjoner og tar del i andres erfaringer. Programmet følger en rød tråd hvor en knytter forståelse om styrets verdiskaping med ens egen situasjon og erfaring. Det skaper en utviklingsprosess – personlig og profesjonelt.

Mer informasjon Bestill


 

Eksklusiv nettverksgruppeiStyrelsen styrenettverksgrupper

God eierstyring og selskapsledelse, herunder godt styrearbeid, blir stadig viktigere for å bidra til verdiskapingen i selskaper og organisasjoner. Det er på denne bakgrunn det tilrettelegges for utvikling av styrings- og ledelsesrelatert kompetanse ved å delta i iStyrelsen styrenettverksgrupper.

Mer informasjon Bestill


 

StyreevalueringStyreevaluering og styrets egenutvikling

Styret må sørge for kontinuerlig å styrke sitt styrearbeid. Dette er helt nødvendig i tiden da det settes stadig større krav til styrets rolle og oppgaver.

En strukturert tilnærming til dette er å identifisere forbedringsmuligheter innen følgende forhold:

  • Styrets kunnskap om og forståelse av premissene for virksomheten, herunder formål og mål, aktuell lovgivning, interessenters krav og forventninger, etc.
  • Styrets kompetanse og egenskaper.
  • Styrets arbeidsform, herunder styreleders ledelse av styrearbeidet.
  • Styrets utøvelse av sine roller og oppgaver.

En årlig styreevaluering er et meget viktig virkemiddel for å bidra til dette. Gjennom en styreevaluering finner en fram til potensielle forbedringsmuligheter.

iStyrelsen tilbyr alle former for assistanse i forbindelse med styreevaluering og styrets egenutvikling.

Mer informasjon Bestill


 

Rekruttering til ditt styreRådgivning, herunder tilpasset styreopplæring

iStyrelsen AS har som formål å være en totalleverandør av tjenester med henblikk på å bidra til god eierstyring og selskapsledelse («corporate governance»), og med særlig fokus på verdiskapende styrearbeid. Utover de konkrete tjenestene som er beskrevet ovenfor, tilbyr iStyrelsen rådgivning innen problemstillinger og temaer hvor kundene har behov for assistanse. Bl.a. kan dette være tilpasset styreopplæring, utarbeidelse av eierstrategi for et selskap eller vurdering av behov for kompetanse og andre egenskaper i et styre, og/eller assistanse ved rekruttering av nye styremedlemmer.

iStyrelsen er imidlertid svært opptatt av integritet i sine leveranser, og tilbyr derfor normalt ikke rekruttering av styremedlemmer, når dette kan komme i interessekonflikt med å tilby styreevaluering.

Mer informasjon Bestill


 

StyreansvarsforsikringStyreansvarsforsikring

iStyrelsen samarbeider med forsikringsselskapet IF som tilbyr rimelig styreansvarforsikring. Ta kontakt og vi skal formidle henvendelsen til forsikringsselskapet.

Mer informasjon Bestill


 

Elektronisk styreromElektronisk styrerom

Elektronisk håndtering av styredokumenter gir bedre kvalitet og effektivitet i styrearbeidet. iStyrelsen har inngått avtale med selskapet Styreplan, som leverer det web-baserte systemet som håndterer dine styrepapirer.

Ta kontakt og vi skal formidle henvendelsen til Styreplan.